Home

Mielenterveys ja päihdetyö tampere

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Koulutus vahvistaa osaamistasi, työskentelitpä sitten ennaltaehkäisevän toiminnan tai hoidon ja kuntoutuksen puolella Ensiohjaus Ensio Matalan kynnyksen Ensiohjaus Ensio on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Asiakas voi tulla sinne ilman lähetettä ja ajanvarausta arkisin klo 8.15 - 11. Päihdepalvelujen matalan kynnyksen paikat Ension lisäksi ajanvarausta tai lähetettä ei tarvita Huoltsuun, Konstiin, Päiväperhon kohtaamispaikkaan eikä huumehoidon avopalveluihin (A-klinikka ja Breikki) Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja se perustuu mm. ehkäisevän päihdetyön lakiin, alkoholilakiin ja tupakkalakiin. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään kaupungin omana toimintana, mutta myös yhteistyössä alueen kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa Valtakunnalliset perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepäivät 16.-17.11.2017 Scandic Rosendahl, Tampere Koulutuspäivät on suunnattu kaikille perusterveydenhuollossa mielenterveys- ja/tai päihdetyötä tekeville, kuten psykiatrisille sairaanhoitajille, terveyskeskuslääkäreille, psykologeille ja päihdehoitajille MiELEntErvEys- ja päihdEtyö osana Kunnan hyvinvointia - opas strategiseen suunnitteluun KidE 22 thL 8 kaikille niille, jotka tekevät mielenterveys- ja/ tai päihdetyötä kunnissa tai ovat muutoin mu-kana kuntien strategiatyössä. Se soveltuu stra-tegiasuunnittelun avuksi myös kuntien muissa toiminnoissa

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa edistää työssään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, osallistua mielenterveys- ja päihdeo Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala - Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Santalahdentie 10 - Opintopolku.f Laadukasta autonpesua P-Hämpissä ja Hatanpäällä. Ajoneuvopesu on Tampereen Hatanpäällä ja P-Hämpin tiloissa keskustassa (10.10.2016 alkaen) eli kahdessa eri toimipisteessä palveleva laadukas kaiken kokoisten ja näköisten ajoneuvojen sekä autojen pesuun erikoistunut yritys Ohjeet Ohje- ja mallityötilat Tee tukipyyntö moodle@tampere.fi Tilaa uusi työtila. Haku Etsi työtila Hae omista työtiloista. Mielenterveys-ja päihdetyön osaamisala SoteP16sMTPD ja SoteP17kMTPD Etusivu Kalenteri Käytät vierailijatunnusta. Psykiatrian ja mielenterveystyön koulutus keskittyy vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Psykiatrian ja mielenterveystyön koulutukset on suunnattu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opettajille sekä ihmisille, jotka tarvitsevat apua vuorovaikutukseen mielenterveyspotilaiden kanssa

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus - tuni

Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyö 5. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta 6. Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Sataedu Tampere. Mielenterveys- ja päihdetyö Koulutuksen kuvaus... Hyppää sisältöön. In English Ets

Mielenterveys- ja päihdepalvelut [Tampereen kaupunki

Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen (40 osp) Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (60 osp) Valinnaiset tutkinnon osat (40-80 osp) Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (40 osp) Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö (40 osp) Valinnaiset tutkinnnon osat (0-40 osp Alueelliset kuulemiset Viisi (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu <- alustava ajatus) Pääteemat: suurinta korjausta vaativat ongelmakohdat mielenterveys- ja päihdetyö - yhteistyötä vai yhdistymistä akuuttien/päivystyspalvelujen järjestäminen perus- ja erityispalveluiden suhde - nuorten hyvinvointi-indikaattorit, päihde- ja mielenterveyssuunnitelmat järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä - näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä - nuorten psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus - nuorisopsykiatria - nuoret lastensuojelun asiakkaan Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suoritettuasi työskentelet mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittämistehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työssä tarvitaan alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmien tuntemusta. Koulutuksen käynyt hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat

Jokainen ihminen voi siis olla osaltaan vaikuttamassa päihdetyön onnistumiseen. Yleisen päihdetietouden ja siihen liittyvän osaamisen vahvistaminen ja uusien työmallien kehittäminen lisäävät sen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Erilaiset päihdetyötä käsittelevät koulutukset ovat yksi keino tiedon ja osaamisen lisäämiseen Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja edistää työssään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, osallistuu mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa.Lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri-ikäisen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja -potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia Ehkäisevä päihdetyö on yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Työtä tehdään esimerkiksi osana kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja, kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa

Tietoartikkeleita päihteidenkäytön yhteydestä mielenterveyteen ja mielenterveydellisiin ongelmiin. Jos et löytänyt etsimääsi, voit myös ehdottaa aihetta. Naisten kanssa tehtävä päihdetyö -opas (pdf) rikollinen ja mielenterveys-ja päihdeongelmainen, silti poikani Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa

Mielenterveys- ja päihdetyö opiskeluterveydenhuollossa Tiivistelmä Outi Kanste, Henna Haravuori, Maire Kolimaa, Helena Vorma, Susanna Fagerlund-Jalokinos, Jaana Suvi-saari, Essi Muinonen & Mauri Marttunen. Mielenterveys- ja päihdetyö opiskeluterveydenhuollossa: palve-lut, menetelmät ja yhteistyö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kokemusasiantuntija Raija Kauranen piti luennon Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 21.4.2015

Ehkäisevä päihdetyö [Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja

  1. Viime vuosina toteutettu ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on tutkimustulosten mukaan painottunut toimiviin palveluihin ja niiden strategiseen suunnitteluun ja koordinointiin, toimiviin yhteisiin käytäntöihin ja työmenetelmiin, osaamisen vahvistamiseen sekä näiden osa-alueiden sisällä erityisesti lasten hyvinvoinnin ja perheiden.
  2. taa sekä yhtenäistää tutkinnon suorittamisen ohjeita ja arviointilomakkeita
  3. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja.
  4. Mielenterveys- ja päihdetyön kustannukset viidessä Pirkanmaan kunnassa Kirsi Vitikainen Leena Forma Pekka Rissanen Jani Raitanen Nina Kilkk

Mielenterveys- ja päihdetyö -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä. Hakuaika on päättynyt. Voit tiedustella mahdollisia vapaita aloituspaikkoja hakijapalvelut@oamk.fi. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla mielenterveys- ja päihdetyön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen riittävyydestä ja laadusta, tietoa päihteiden käytön yleisyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, mielenterveys- ja päihdehäiriöiden esiintyvyydestä ja kustannuksista sekä palvelujen kustannuksista, laadusta ja tuloksista 4 4 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Opiskelija Ryhmätunnus Näyttöpaikka Näytön ajankohta Työpaikkaohjaaja Opettaja Lomakkeen jokainen kohta arvioidaan laittamalla rasti osaamisen tasoa kuvaavaan kriteerin kohdalle. Jokaisesta arvioinnin kohteesta annetaan arvosana (tyydyttävä T1, / H2 / kiitettävä K3) denhuollon mielenterveys- ja päihdetyön toteuttamisen apuna suosittelemme tutustumaan: • Kanste ym. Mielenterveys- ja päihdetyö opiskeluterveydenhuollossa: Palvelut, menetelmät ja yhteis-työ. THL Työpaperi 19/2016 • Perälä ym. Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. THL Opas 35/2015 • Hietanen-Peltola ja Korpilahti Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa 2009-2015 hoidon kehittämisessä korostuu muun muassa matalakynnyksinen yhden oven periaate ja yhdistetyt mielenterveyshäiriöiden ja päihdehoidon avohoitoyksiköt. Päihdehuoltolaissa säädetään muun muassa kunnan velvollisuudesta järjestää päihdehuolto ja kehittää päihdepalveluja

University of Tampere School of Health Sciences Mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän rakennetta ja rakenteen vaikutuksia on tutkittu vielä 762-771). Toisaalta on myös osoitettu, että ehkäisevä päihdetyö saattaa nostaa terveydenhuollon kustannuksia ja käyttöä. Psykofyysinen fysioterapeutti, tule mukaan työnohjaus- ja huoltopäiv ään! Suositun kipuseminaarisarjan neljännessä osassa keskitymme psykofyysisen fysioterapeutin omaan työntekoon. Pohdimme yhdessä muun muassa terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutussuhdetta ja fysioterapeutin jaksamista Mielenterveys- ja päihdekuntoutus. Tuotamme yhdessä yhteistyöverkostomme kanssa mielenterveyskuntoutujien palveluita nuorille sekä nuorille aikuisille. Palveluilla edistämme asiakkaidemme elämänhallintaa, kuntoutumista sekä osallisuutta yhteiskuntaan. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen toteutamme kuntoutujalähtöisesti Mielenterveys- ja päihdetiimi auttaa päihteiden käytön hallinnassa ja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Lisäksi voit saada tukea pitkäaikaissairauden hoitoon ja oireiden hallintaan. Tiimi voi auttaa sinua myös käytännön asioissa, palveluihin hakeutumisessa sekä vahvistaa. Ohjeet Ohje- ja mallityötilat Tee tukipyyntö moodle@tampere.fi Tilaa uusi työtila. Haku Etsi työtila Hae omista työtiloista. Linkit Startti Wilma Office365 TOKI-verkkokirjasto Opettajien sähköposti. Mielenterveys- ja päihdetyö. Suunhoito

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja Terveysneuvontapalvelut/ Mielenterveys- ja päihdetyö p. 044 769 2984, sari.kymenvirta@heinola.fi. Työnantaja. Heinolan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Sosiaalipalvelut, Terveysneuvontapalvelut Osoite: Torikatu 13 B-ovi 2 krs, 18100 Heinola Mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä on hajanainen ja palvelut toimivat usein erillisinä, vaikka ongelmien samanaikainen esiintyvyys on yleistynyt. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaa mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen yhteiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015

Potilaan asema ja oikeudet. Tampere 2000, s. 21 - 39. Salo, Markku (2010): Ihmisoikeudet mielenterveys- ja päihdeyksiköissä kokemusarvioinnin kohteena. ITHACA -hankkeen Suomen raportti. Helsinki 2010 Kaupungin pohjoispuolella on Näsijärvi ja eteläpuolella Pyhäjärvi. Tampere on hyvien kulkuyhteyksien päässä. Helsinkiin on matkaa maanteitse 176 kilometriä, Hämeenlinnaan 75 ja Turkuun 157 kilometriä. Tampereen kaupungilla on seitsemän naapuria: Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Kangasala, Orivesi ja Ruovesi Finla Työterveys Oy on suomalainen työterveysyritys, jonka omistaja on Tampereen Työterveys ry. Ry:n jäsenyritykset eli asiakkaamme ovat omistajiamme. Vuodesta 1973 toimineena meillä on vahva kokemus ja osaaminen asiakkaidemme työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittämisestä Esperi Koti Paavonpirtin palvelut on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Paavonpirtti tarjoaa asukkailleen paikan kuntoutumiseen ja omien voimavarojen löytämiseen turvallisessa ympäristössä. Paavonpirtissä asukkailla on tukenaan osaava henkilökunta, joka on paikalla arkisin klo 8-21 ja viikonloppuisin klo 10-20

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö edellyttää työntekijältä riittävää kypsyyttä ja itsetuntemusta sekä rehellistä tiedostamista omia tunnereaktioita kohtaan. Esimerkiksi vastatransferenssi on tärkeää tunnistaa: se voi näkyä hoitajan päätöksenteko vaikeuksina, haluna sosiaaliseen kanssakäymiseen potilaan kanssa muutoinkin. Mielenterveys- ja päihdetyötä opiskellaan yhdessä kolmen muun ammattikorkeakoulun vastaavien opiskelijoiden kanssa. Seuraavan kerran opinnot aloitetaan syksyllä 2015. Verkostoyhteistyössä ovat tällöin mukana TAMK:n lisäksi, JAMK, Turun AMK ja SAMK Esteetön mielenterveys- ja päihdetyö → Green care → Ikääntyneiden päihdetyö → Kristillinen vertaistoiminta → Läheiset ja perhe → Palasista eteenpäin → Pelihaittapalvelut → Pyöröovesta ulos → Ruokajonosta osallisuuteen → Tutkimus → Jäsenille. Jäsenille → Jäseneksi liittyminen → Jäsenkirje Toivotus.

Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepäivät

Pakolliset tutkinnon osat ovat Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen ja Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen. Valinnaiset tutkinnon osat ovat Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö ja Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö. Näistä on valittava vähintään yksi Mielenterveys- ja päihdetyön kustannukset viidessä Pirkanmaan kunnassa Kirsi Vitikainen Leena Forma Pekka Rissanen Jani Raitanen Nina Kilkku Juha Ahonen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 4/200 Päätös Päätän, että Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen 22.6.2017 (dnro 5/555/2017) mukainen Näyttöaineistojen kehittäminen (mielenterveys- ja päihdetyö) -projekti ajalla 1.9.2017-31.12.2018 mielenterveys- ja päihdetyössä ensisijaisesti aikuisten asiakkaiden tai potilaiden kanssa. Valinnaisena tutkinnon osana suoritetaan Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (40 osaamispistettä) ja/tai Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö (40 osaamispistettä). Jo kaan osallistuminen mielenterveys- ja päihdetyöhön on tärkeää, koska sen avulla voidaan edistää palve-luiden käyttäjien terveyttä ja tukea heidän omahoitoaan. Osallisuus tarkoittaa palveluiden käyttäjien asiantuntijuuden hyväk-symistä, huomioimista ja hyödyntä-mistä. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen tulee ottaa.

1. Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen 2. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen. Valinnaiset tutkinnon osat: Valitaan kaksi tutkinnon osaa, joista vähintään yksi on valittava kohdista 3-4 3. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö 4. Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö 5. Tutkinnon osa. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, P VALINNAISET TUTKINNON OSAT | 2 KPL Valitaan kaksi tutkinnon osaa, joista vähintään yksi on valittava kohdista 3-4 Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö Tutkinnon osa ammattitutkinnost Mielenterveys- ja päihdetyö Terveyskeskuksen vastaanotolta ja neuvoloilta voit saada psyykkistä tukea ja apua. Mielenterveystiimi. Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja auttavat ongelmien kartoittamisessa ja antavat kriisi- ja keskusteluterapiaa

Avoimet mielenterveys ja päihdetyön työpaikat. Avoin työpaikka .fi hakukoneella löydät avoimet työpaikat helposti yhdellä klikkauksella, etsit sitten kesätöitä tai uutta työpaikkaa. Hakukoneella löydät kaikki avoimet työpaikat helppokäyttöisen ja selkeän käyttöliittymän avulla Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoitumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja.

Eksoten mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät keskitettyyn palvelunumeroon 1.2. alkaen Ehkäisevä päihdetyö. Elintapaneuvonnan palvelutarjotin. Hankkeet. Tarjoamme päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen terapeuttisia ja lääkinnällisiä hoitopalveluja. Mielenterveyspalvelut. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa mielenterveystyön valtakunnallisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto on näyttötutkinto, joka on tarkoitettu vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä Turun kaupungilta sairaanhoitopiirille siirtyi yhteensä 18 poliklinikkaa, osastoa ja muuta yksikköä. Turkulaisille tarkoitetut mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä hoitopaikat säilyvät ennallaan vuoden 2017 loppuun saakka. Asiakasmaksuihin ja yksiköiden puhelinnumeroihin on tullut muutoksia. Myös potilastietojärjestelmä vaihtui

Mielenterveystalo.fi on terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä valtakunnallinen nettipalvelu. Palvelua voi käyttää kuka tahansa ja apua voi löytää niin itselle kuin läheisilleenkin Neuvonta ja ajan varaaminen omalääkärille: Jos potilaan on kiireesti päästävä lääkärin vastaanotolle tai hän on epävarma, kuinka toimia äkillisen sairaustapauksen kohdatessa, potilaan on hyvä ottaa yhteyttä terveyspalvelujen neuvontaan, puhelin 03 10023, joka päivä klo 7-22 Näyttöaineistojen kehittäminen (mielenterveys- ja päihdetyö) LOGO. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu PL 217, 33101 Tampere Puh. 03 565 611. Päivitetty 12.11.2018 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu PL 217, 33101 Tampere Puh. 03 565 611 Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö; Toteutus. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu 2 lähiopetuspäivää/kk ja itsenäistä opiskelua, josta osa on työskentelyä pienryhmässä. Kokonaistuntimäärä on 810 tuntia, josta lähiopetusta on 144 tuntia. Koulutus.

Tampere Summer School. Muita väyliä opiskelemaan. Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ja sinulla on jo työkokemusta? Mitä ovat erikoistumiskoulutukset? Haku keväällä 2019. Digitaalinen talousohjaus, 30 op. Tutustu koulutukseen. Mielenterveys- ja päihdetyö, 30 op. Tutustu. 6. Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op. Koulutuksen käytyään opiskelija. osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä; tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustue päihde- ja mielenterveys-palvelut ja kustannukset vuonna 2016 Auri Lyly Turku ja Tampere tulivat mukaan vertai- sevä päihdetyö, polikliiniset palvelut, selviämishoitoasema, korvaushoito, asumis

Lähihoitajana suunnittelet, toteutat ja arvioit mielenterveys- ja päihdeongelmaisten hoitoa ja kuntoutusta. Tässä työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, luovuus, psyykkinen kestävyys ja tasapaino, elämänmyönteisyys, kyky koskettaa toista ihmistä, sekä kyky ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä Ohjeet Ohje- ja mallityötilat Tee tukipyyntö moodle@tampere.fi Tilaa uusi työtila. Haku Etsi työtila Hae omista työtiloista. Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä (MIPÄ35) Etusivu Kalenteri Käytät. Kun ongelmat otetaan puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se vaikuttaa ratkaisevasti yksilön elämänlaatuun. Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä, tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset ja tietää puheeksioton periaatteet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Elintavat ja ravitsemus Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Hyvinvointi- ja terveyserot Ikääntyminen Infektiotaudit Kansantaudit Lapset, nuoret ja perheet Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Mielenterveys Rokottaminen Sote-uudistus Sukupuolten tasa-arvo Tiedonhallinta sosiaali- ja.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala - Tampereen seudun

• Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus • Päivystys • Matalan kynnyksen palvelut • Monipuolinen päihdehoito ja haittojen vähentäminen • Psykiatrinen sairaalahoito aikuisille, nuorille ja lapsille • Eri toimijoiden tuottamat mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palvelut, kuten päivä- ja Mielenterveys- ja päihdetyö muutoksessa - ihminen keskiössä. Haluaisitko kehittyä mielenterveys- ja päihdetyössä? Kohtaatko työssäsi mielenterveys- ja päihdeasiakkaita? Seurakuntaopistossa voit syventää mielenterveys- ja päihdetyön osaamistasi opiskelemalla mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnon Koulutus on sinulle, joka kohtaat lapsia ja nuoria ja haluat syventää osaamistasi tämän päivän ilmiöistä ja saada työkaluja omaan työhösi. Koulutuksen sisältö. Koulutuksessa suoritetaan yksi tutkinnon osa: Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö. Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämine Ulkoasu ja paino: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2012. 3 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaa mielenter-veys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset Mielenterveys- ja päihdetyö

Autopesu - Hatanpää - Tampere Tampereen Ajoneuvopes

Aiemmin Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen luotsaama Mielenterveyskahvila siirtyi syyskuun 2018 alkaen osaksi Mielen ry:n toimintaa. Sitä toteuttaa Mielen Avoin Opisto - Recovery College. Mielenterveys on yhteinen asia ja Mielenterveyskahvilaan ovat tervetulleita kaikki Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajana suunnittelet, toteutat ja arvioit mielenterveyspotilaiden ja päihteiden käyttäjien hoitoa Mielenterveys- ja päihdetyö on asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa tehtävää ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää tai asumispalveluja tukevaa työtä, joka perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin.. Mielenterveys on tärkeä osa terveyttä ja hyvinvointia. Osviitassa mielenterveys- ja päihdetyö on ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa ja korjaavaa hoitotyötä. Työotteemme on tukea-antava, selvittelevä ja asiakkaan sekä työntekijän yhteistyöhön tähtäävä. Hoitojaksot määritellään asiakas- ja tilannekohtaisesti

Kouluttaja, tietokirjailija ja sairaanhoitaja (ylempi AMK) Jan Holmberg toimii asiantuntijana valtakunnallisissa ja kansainvälisissä terveysalan kehittämishankkeissa. Hän on erikoistunut mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen. Häneltä on ilmestynyt useita artikkeleita ja kolumneja eri ammattilehtiin ja hänen asiantuntemustaan on käytetty kansainvälisissä hankkeissa. Mielenterveys-lehti herätti keskustelua mielenterveydestä; niin mielenterveyden edellytyksistä yhteisössä ja yhteiskunnassa kuin yksilön selviytymiskeinoista arjessa ja ihmissuhteissa. Lehteä kustansi SMS-Tuotanto Oy: Aikakausmedian ja Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen Mielenterveys- ja päihdepalvelut. Asiantuntijasairaanhoitajat antavat mielenterveys- ja päihdepalveluita terveysasemalla. Psykiatriset hoitajat antavat apua kriisitilanteissa sekä hoitavat lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden ongelmia.. Päihdehoitajat auttavat pienimmissäkin päihteisiin liittyvissä huolissa koskeepa asia itseäsi tai läheistäsi Mielenterveys- ja päihdepalvelut. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut Lue lisää. Päihdetyö Lempäälän kunta. PL 36, 37501 Lempäälä. Blog. 17 April 2019. How to use visual storytelling for more masterful marketing; 11 April 2019. Best 10 resources for pictures for presentations; 26 March 201 Päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Onk

populær: