Home

Religion och identitet frågor

Religion och identitet - zdb

Religion och identitet. Varför väljer människor att tro? Någon gång under livet ställer sig nästan alla människor existentiella frågor som Varför finns jag? eller Vad händer efter döden?. Finns inga formler eller ingen vetenskap som kan svara på dessa frågor och det är just därför tron och religionen får en mycket. Frågor och svar om identitet och religion med fokus på hur religiösa människor kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse. Frågorna tar också upp religionsfrihet och multireligiositet och resonerar kring olika begrepp inom religion och filosofi Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Kontakta oss om du har frågor

och . var. noga med att tala om när det är din egen åsikt! 2) Förutom frågorna nedan ska du även fundera på följande: Är det viktigt att ha en . tydlig identitet? Vilka faktorer anser du vara viktiga när ens identitet formas? Hur tänker du att religion formar en människas identitet Läs s.133 - s.139 ur Religion 1 av Birgitta Thulin, Sten Elm och lyssna på min föreläsning i anknytning till texten. 1. Vad är identitet? 2. Vad är etnicitet? 3. Jämför religionens betydelse för individens identitet förr och idag. 4. Hur stärks grupptillhörigheten inom en religion och vad har det för betydelse för den enskildes. Frågor och svar som handlar om identitet och hur det är kopplat till religion, religionens förhållande till vetenskapen samt om etik och olika etiska frågeställningar. Se frågorna nedan. Observera att det finns viss språklig förbättringspotential Följande uppsats kommer att öka min och läsarens förståelse för identitet och religion, vilket leder till en ökad förståelse och kunskap för att ta till sig och genomföra innebörden av läroplanen. 1.1.2 Uppsatsens relevans Det finns lite forskning kring ungdomars syn på religion. Inte heller ha

Religion ger svar på livets djupaste frågor och utgör till stor del ens livsåskådning och påverkar därför den enskilda personens identitet extremt mycket. När man dessutom klär sig på ett visst sätt i form av t.ex. slöja eller kors så påverkar det identiteten extra mycket eftersom identiteten är starkt kopplad till kroppen och det visuella/fysiska I det ursprungliga tillståndet innan syndafallet levde Adam och Eva i ett naturligt förhållande till Gud, men de hade inte vad vi brukar kalla för religion. Det är först i och med syndafallet och i samband med jordbrukets uppkomst och Abels och Kains offer (boskap och gröda) som religion i betydelsen bön och religiösa ritualer träder. Now including HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, and much more Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse En del kanske ställer sig frågan om vetenskap och religion går ihop, eller om de är två storheter, skilda från varandra? Om du har sett eller läst Da Vinci koden har du fått en inblick i denna uppfattning om att relationen mellan vetenskap och religion är komplex. En biolog förklarar det så här

Identitet och religion Frågor och svar - Studienet

Identitet och religion. Religion är ett ämne som jag finner jätte svårt. Har suttit i timmar och tänkt på dessa frågor men kommer inte på något. Snälla behöver hjälp att sätta igång! 1. Vår strävan efter gemenskap och samhörighet. En människas identitet formas till stor del av samvaron med andra människor Prata anonymt med rådgivare och andra ungdomar för att hitta svar på dina problem och frågor. Läs mer om identitet på Ungdomar.s

Religion och identitet Religion SO-rumme

 1. Spela spel, ta en quiz och öva religionskunskap. Välj bland 27 roliga och gratis spel i detta skolämne som passar både hemma och i skolan
 2. Kursen syftar vidare till att bearbeta begreppen religion, etik, livsfrågor och existentiella frågor relaterat till de dokument som styr skolans verksamhet. Innehåll Kursen sätter människans behov av att gestalta livsfrågor och existentiella frågor i myter, riter och symboler i fokus
 3. religion och livsåskådning styr hur människor lever och reflekterar över sina liv samt för vilka konsekvenser deras tro får för deras livsval. . Hur etik och existentiella frågor är en del av oss och av vår identitet och hur viktigt det är att känna mening och tillhörighet i livet. Här möter tittare
 4. Kort introduktion till religion och identitet. Lektionen kan med fördel användas till kurserna Religionskunskap 1 och 2 om identitetsskapande

Identitet och identitetsskapande - larare

Islam - Tro & Identitet : Någon gång under livet ställer sig alla människor frågor som Vem är jag och varför finns jag? och Vad är meningen med livet?. Tron och religionen har för många en viktig roll i dom här frågorna. Att tillhöra en religion ger också en samhörighet och gemenskap med andra troende människor Hej, Klicka på länken, och skriv stödord i dokumentet utifrån filmerna vi har sett. Islam, Religion och identitet, word Uppgiften: 1. Du ska försöka förklara och resonera kring vad som lockar unga, identitetssökande människor till extrema, religiösa organisationer som IS

Hinduism - Tro och Identitet (INblick i världsreligionerna) : Den här filmen handlar om hinduismens tro och identitet. Någon gång under livet ställer sig alla människor frågor som Vem är jag och varför finns jag? och Vad är meningen med livet? I programserien Frågor om religion från år 2009 svarar Karl-Gustav Sandelin som är professor i teologi på skolelevers frågor om religon och meningen med livet Filmen tar också upp frågor kring avhållsamhet och varför en del väljer att vänta med sex till äktenskapet. Historien kan väcka tankar kring kommunikation samt hur tro och religion kan forma människors identitet och sexuella utlevnad För att besvara syftet har jag frågeställningarna: Hur ser religiösa ungdomars identitet ut och finns det faktorer som är viktigare än andra för identitetsskapandet? Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion? För att besvara problemformuleringen har jag dels använt Castells, Giddens och Ziehesteorier

Identitet och religion Religion och vetenskap Etik

Identitet och livsåskådning - zdb

Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar. Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa Existentiella frågor och frågor om mänskliga rättigheter är centrala och människan som en tolkande och meningssökande varelse betonas betonas och relateras till olika religioner i världen. Dagsaktuella frågor om globala samhällsproblem och internationella konflikter står i fokus samt relateras till etiska teorier om global rättvisa • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Centrala innehåll i årskurs 7-9 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser I kursen koncentreras diskussionerna kring frågor om makt, sekularisering och identitet utifrån perspektiven genus, etnicitet och migration. Särskilt studeras olika perspektiv på Vi och de Andra

Allmänt om religion Religion SO-rumme

Köp online Bok Talande tro Ungdomar, religion och identitet Göran Larsson.. (350641780) Religion kurslitteratur ᐈ Skick: Begagnad Pris 95 kr • Tradera.co Identitet är ett mångbottnat och laddat begrepp som berör allt från förändrade könsstrukturer och medias inverkan på vår självbild till rättvisefrågor, mångkulturalism och internationella konflikter. I den här boken förs en diskussion om och ges några svar på hur vi kan närma oss frågor om identitet och samhälle. Läs me

Etiska frågor. 16/10. 13/11 Uppgift 3. 20/11. Religion, identitet och funktion. 27/11 Uppgift 4. Religion och identitet - Vad formar vår identitet. Tro, religion och kultur fokuserar på att belysa hur olika religioner samt hur olika riktningar inom religionerna och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och sex. Som lärare är det lätt att hamna i normfällor och generaliseringar kring religioner och sexualitet

Det är ett vidare begrepp som inbegriper de olika sätt på vilket människor idag definierar sig själva utifrån föreställningar kring kultur och kulturella skillnader - i termer, till exempel, av nation, etnicitet, livsstil, religion och plats/region. Kulturell identitet inbegriper således och har också delvis kommit att ersätta. Nya frågor och nytt konto skapar du på det nya forumet, välkommen dit! Sidor: 1 . Forum » Övrig humaniora » Identitet och Religion Identitet och Religion.

Religion och identitet - YouTub

 1. giösa frågor och deras pågående förhandling om genus. Genusproblematiken tar stor plats i Mingantis studie och kopplas till muslimska kvinnors sociala position. Författaren gör även en intersektionell analys med religion, ras/etnicitet, ålder och genus som parametrar. De nio infor
 2. Det används som en samlingsterm för människor med annan sexualitet eller könsidentitet än den heterosexuella normen och när man diskuterar frågor som rör ickeheterosexuell sexualitet och frågor om könsidentitet. Heteronormen; med vilket menas att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och förväntade
 3. Eftersom religion upplevs ge svar på livet största frågor så lägger den sig också på djupet av en människas identitet. Att beskriva sig själv som jude, hindu eller muslim skapar en känsla av tillhörighet med andra och genom användande av kors, slöja eller andra religiösa symboler blir identiteten särskilt synlig
 4. »Identitet och pluralism» — en forskningsöversikt med särskild hänsyn till religionsvetenskapliga aspekter. av Hans Ingvar Roth I. INLEDNING 15 II. FORSKNING OM IDENTITET OCH PLURALISM 17 III. IDENTITET 22 IV. PLURALISM 31 V. DET MÅNGKULTURELLA SAMHÄLLET SÅSOM FORSKNINGSOMRÅDE 34 VI
 5. Sedan kommer vi gå kort gå igenom mål med arbetsområdet och var eleverna kan finna dokumentet. Jag har sedan lagt in en reflekterande uppgift med öppna frågor där eleverna komma fundera kring rötter och identitet. Öppna frågor är frågor som inte har några rätta svar utan ger eleverna möjlighet att tänka mer fritt
 6. -tor 20 apr 2017 kl 14.03. På söndag röstar franska väljare, efter en valrörelse där religion varit ett viktigt.
 7. bland svenska ungdomar och dess koppling till samhälle, religion och modernism. Som utgångspunkt har jag valt en jämförelse med Jonathan Friedmans tankar kring en modern identitet vars utveckling har gett nya kulturella uttryck

Identitet är en självklar känsla av att man är en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Man kan också säga att identitet är en självklar känsla av att kunna vara sig själv och att våga stå för den man är. Man skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt De tidigaste stegen mot den moderna gayrörelsens födelse var nära förbunden med identitetspolitik. För att de homosexuellas frågor skulle hamna på den politiska dagordningen, var homosexuella tvungna att offentligt få en homosexuell identitet och komma ut. På 1980-talet blev identitetens politik central i gayrörelsens kamp Vedaskrifterna berättar om dessa ariska invandrare och deras religion. Veda betyder vetande och har tillkommit mellan år 1500 och 800 f.K.r. UPANISHADERNA. Upanishaderna betyder slutet på Veda och handlar om Atman, Brahman och Samsara. Atman. Atman är individens personlighet, själen. Allt levande har en själ Beteende - Religionen styr alltså människors värderingar och därmed också beteenden i frågor om rätt och fel, men kan också ofta vara grunden för hur t ex begravning, sjukvård, äktenskap mm ska arrangeras. Dessutom påverkas det vardagliga livet för de som tillhör en religion i frågor som t ex alkohol, sex, matvanor mm

Religion (Uppdrag 1) - Studera N

Gör en bra affär på Talande tro: Ungdomar, religion och identitet (Häftad, 2003) Lägst pris just nu 202 kr bland 2 st butiker. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra priser på allt från Böcker till orientmattor! Vårt köpskydd garanterar dig en säker affär Om Filosofiska frågor. Följ med in i dagens filosofiska debatt om verklighet, kunskap, politik och moral. Du möter de stora tänkarna som diskuterar frågor som är viktiga för vår tid och dig själv. Till första programmet. Dela serien Dela serien på Facebook Dela serien på Twitter Dela serien på Pinterest Dela serien via e-post. I avsnitt 1.1 beskrev jag existentiella frågor som frågor som saknar givna svar men som ändå ska ses som meningsfulla. Här fördjupar jag diskussionen och försöker mig på en definition av existentiella frågor. Dessa relateras också till de näraliggande begreppen livsfrågor och meningsfrågor

Petras religionskunskap: Religion och vetenska

 1. E - Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur reli-gion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
 2. Identitet är inom beteendevetenskapen synonymt med självbild och handlar om hur människor uppfattar sig själva. Ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder 'samma' eller 'densamma'. Människans identitet är det som definierar den unika människan. Den kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man.
 3. Samer - identitet, tolerans och förståelse. I det här blogginlägget har jag valt att lyfta fram samernas perspektiv kopplat till olika lagar, FN och Skolans läroplan. Jag använder mycket av det nya material som producerats om samerna idag för att konkretisera, kontextualisera och resonera kring identitet, tolerans och förståelse
 4. Ditt etniska ursprung, din religion och de språk du talar är också delar av din identitet. Ofta pratar man också om att man kan skapa en egen identitet genom att lyssna på en viss musik, utöva en särskild sport, ha en viss klädstil eller tillhöra en viss grupp. Du är också fri att utveckla en egen identitet på det sättet
 5. · resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livåskådningar. · ge exempel på vad som formar en människas identitet. · förklara regeletiken, konsekvensetiken, sinnelagsetiken och dygdetiken samt förklara hur man enligt dessa modeller ska tänka för att välja rätt väg/ utföra rätt handling
 6. Du är nu inloggad på Dagen.se och kan läsa alla artiklar och digitaltidningen eDagen. Om du vill ändra adress eller byta lösenord gör du det på Min sida. Fyra personer har dödats i en attack mot en katolsk procession i Burkina Faso. Det är den tredje attacken mot kristna i landet på kort.
 7. Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. Etik. Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt.

Identitet och religion

Hur ser man på förhållandet mellan könen? Islam: Ett äktenskap mellan en kvinna och man ska baseras på ömsesidig respekt och kärlek. Enligt en islamsk shariah lag kan kvinnan inte tvingas till att gifta sig utan det måste ske på hennes villkor med. Mannen ska försörja och leda familjen, men utav godhet och Upptäck Religion rundbok -- Upptäck Religion Lärarhandledning -1- Författarna och Liber AB Kopiering tillåten 1 Upptäck Religion Upptäck Religion är en modern religionsbok ur många aspekter. Den ger alla världsreligioner lika stort utrymme, ställer de etiska frågor som tio-tolvåringar funderar över, och Vi är Sveriges största och äldsta forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Vi har kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till mänskliga rättigheter, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, etiska och filosofiska studier Vad är egentligen identitet? Hur religion kan påverka samhället Religioner erbjuder svar på livsfrågor Den religiösa identiteten består av livsfrågor och tankar om vad som är rätt och fel eller gott och ont

Har du frågor om identitet? - Hitta svar hos Ungdomar

människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser Göteborg, London, Charlottesville. En orolig värld ställer krav på lärare att möta elevers frågor. Under en dag träffades 100 gymnasielärare på LiU för att diskutera religion, identitet och radikalisering och hur man kan bemöta elever Under ungdomstiden brottas den unga människan med många olika aspekter av identiteten. Hon måste skapa sig en yrkesidentitet, ta hänsyn till en politisk identitet, komma underfund med sin sexuella identitet och skapa sig en religiös identitet. Det kan hon inte göra på egen hand utan måste få hjälp av sin omgivning och sitt samhälle Syftet med denna studie är att förstå hur elever tänker om religion och identiteter i relation till varandra. För att få bort diskrimineringar och kränkningar som uppkommer ur religion och identitet frågor så är det viktigt att förstå hur elever tänker om religion och identitet

Existentiella frågor och frågor om mänskliga rättigheter är centrala och människan som en tolkande och meningssökande varelse betonas och relateras till olika religioner i världen. Dagsaktuella frågor om globala samhällsproblem och internationella konflikter står i fokus samt relateras till etiska teorier om global rättvisa Etnisk identitet: En upplevelse om att tillhöra eller vara medlem i en etnisk grupp. Utifrån att dela värderingar, attityder och speciella traditioner med gruppen, skapas en identitet där individen handlar, tänker och känner på ett visst sätt. Den etniska identiteten påverkas av hu Vid det tredje tillfället av Nationell Religionsdidaktisk mötesplats kommer vi att försöka belysa olika konfliktperspektiv inom och mellan religiösa traditioner men också konfliktperspektiv i klassrumspraktiken relaterat till religion och religiös identitet. Medverkande: Roger Säljö, Göteborgs universite exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen Identitet och livsfrågor •Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och va

Religionskunskap spel: ☮ Träna gratis - Elevspe

I det här området kom alltså samhällskunskap och religion att ingå. När jag planerar arbetsområden slås jag alltid av allt material och alla resurser som finns att tillgå. Dessutom är min länksamling till vidden och bredden överfull. Så när jag har bestämt mål och syfte går mycket tid till att sovra i material Uppgift: Hur formas vår identitet? Hur kan en religion hjälpa en person att leva sitt liv? Hur påverkas en troendes liv av religion? Hur påverkas en person av var man växer upp? Hur påverkas vi av det som finns i medier? Till exempel ; Vem blir du påverkad av? Dina åsikter? Dina intressen? osv. Pojkars och flickors identitet Det pågår en debatt om att Svenska kyrkan behöver bli tydligare i sin identitet. I drygt 10 år har jag som kyrkoherde, tillsammans med mina medarbetare, arbetat intensivt med att försöka göra församlingen tydlig, både som en lokal församling och som en del av Svenska kyrkan Goffman visar att vi har många olika roller i våra liv och alla är en del av vårt jag. Vi kan inte ställa oss utanför vårt sociala sammanhang utan vår identitet blir till i relation till andra. Som religionssociolog ser jag att Goffman öppnar dörren för många frågor som rör existentiella problem och religiös utövning

Religion och lärande: Religion, etik och existentiella frågor

Uppgift Livsåskådning Ofta är en människa en lojal, generös, ärlig person mot de i sin närhet. Dock kan samma människa vara ilojal, oärlig och snål mot andra som den ej känner Vardagliga moraliska frågor som rör flickor och pojkars identitet och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. E C Det kan även förekomma fältarbete, som redovisas muntligt och eller skriftligt. Examination. Kursen examineras genom dels skriftliga uppgifter i form av pm och hemskrivningar; dels seminarier och gruppövningar, där förberedda uppgifter och fältarbete redovisas och diskuteras. Som betyg på slutförd kurs ges Godkänd eller Väl Godkänd Ett sätt att förhålla sig till livet och livets frågor kan vara någon religion. Men man kan också också ha en ateistisk syn på livet, alltså en tro på Guds icke-existens. Andra livsåskådningar kan vara humanismen, existensialismen, naturalismen och socialismen. Viktigt inom livsåskådningar är synen på människan barnens tankar om sin och andras religion samt vilken betydelse har religion för barnets identitet. För att besvara mitt syfte tar jag hjälp av följande frågeställningar: • Hur talar barnen om sin egen och andras religion? • På vilket sätt förhåller barnen sig till religion? • Vilken betydelse har religion för barns identitet

Mina frågor var mina bröders frågor. Deras kamp, min medfödda rätt.Det värsta med kolonialismen är att man i Afrika blivit så defensiv. Man håller kvar vid det gamla och upphöjer det till skyarna, när saker som månggifte och kollektivt markägande inte egentligen gagnar någon utan bara hjälper männen att förtrycka kvinnorna Allmänt kan man säga att religion alltid har varit en stark identitetsskapare. De flesta samer idag är kristna (Wikipedia - Uppslagsord: Samisk religion, Rubrik: Samisk andlighet idag) men om man som same vill söka sina rötter och avgränsa sig mot det svenska samhället skulle ett sätt kunna vara att lära sig mer om den ursprungliga samiska religionen, alltså den förkristna Och det är den jag vill vara? Vad ska jag vara? Hur jag vill presentera mig för omvärlden? Dessa och andra frågor är centrala för jaget och identiteten. Självbild är den bild som du har utformat själv. Med självkänsla menas hur du tycker om dig själv. Med social identitet hänvisar till hur du presenterar dig själv till andra Religion åk 4-6 - Centralt innehåll Religion och samhälle •Kristendomens betydelse förr och nu •Kristna högtider och traditioner •Fornskandinavisk religion i vårt samhälle Identitet och livsfrågor •Livsfrågor om bland annatkamratskap, kärlek och döden •Religioner och andra livsåskådninga Vår identitet avgör till väldigt stor del vilka vi är som personer och det gör att den är avgörande i interaktionen med andra människor. Om man t.ex. inte vet vad man står i olika frågor så som svensk politik eller avskrivningen av Afrikaländernas skulder så kan det bli jobbigt att interagera med andra människor i form av. Syftet vi tänker är att eleverna ska få förståelse och respekt för andra människor. Tittar man på det som står i kursplanens syfte står det att eleverna genom undervisning i religion få ges förutsättningar att reflektera om livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt

populær: