Home

Årsarbetstid kommunal

Schemaläggningsprogram för årsarbetstid För medlemsföretag inom skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf finns ett schemaläggningsprogram för årsarbetstid som hjälper dig att upprätta ett korrekt arbetstidsschema Vi i Kommunal är anställda i en mängd olika branscher och har olika yrken och arbetsgivare. Ändå finns det en hel del som förenar. Vi har till exempel arbetstider att förhålla oss till och kanske även en vilja att förändra schemat och den arbetstidsmodell som används hos arbetsgivaren Beräknas årsarbetstid i månader och i så fall i 11 eller 12 månader? Vi har ju lag-stadgad semester. Om jag fullbordat min pott på arbetstimmar under våren och hösten kan väl inte min chef kräva att jag även ska arbeta in ett visst antal timmar när jag har semester? Jag jobbar heltid måndag till och med fredag och tror att chefen har tänkt fel

Efter Norra Hallands artikel om årsarbetstid har flera upprörda röster i kommunen hört av sig. Nu kallar Kommunal anställda och politiker till ett öppet möte där frågan ska diskuteras. - Arbetsmiljön i kommunen är katastrofal, säger Fredrik Rohdén på Kommunal Väst, sektion Kungsbacka Kommunal säger upp avtal om årsarbetstid i Kungsbacka. 2017-01-13 . Medlemmarna i Kommunal har sedan flera år tillbaka varit missnöjda med villkoren för årsarbetstid, avtalet har funnits sedan 2006. Det senaste året har missnöjet ökat. Bland problemen är svårighet med att få. Jag har uppehållslön, det vill säga åtta procent dras från min årslön för att finansiera de så kallade sommar- och juluppehållen. I år blir det tillsammans 40 dagar, alltså 15 dagar längre än en vanlig semester. De åtta procenten blir 13 500 kronor, men om man räknar ut vad jag får i lön dessa tre veckor blir det endast ca 10 000 kronor

Schemaläggningsprogram för årsarbetstid - Gröna arbetsgivar

Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor Fackförbundet Kommunal säger upp avtalet om årsarbetstid med Partille kommun. Anledningen är att majoriteten av medlemmarna är missnöjda med hur det har fungerat. - Vi har fått in så pass mycket klagomål så vi var tvungna att agera, säger Katarina Brännström på Kommunal

Arbetstid Kommunal

Tillägg till AB § 13 Mom. 10 Årsarbetstid 95 Vissa tabeller 99 Tabell över kalenderdagsfaktorer 99 Tabell över semesterkoefficienter 101. 6 Särskilda bestämmelser för anställning i personalpool 103 (Kommunal), Vision, Akademi På det sättet kan man använda sig av årsarbetstid och få en tillsvidareanställning i stället för en visstidsanställning. Men det går inte att svara generellt på din fråga, det beror på vilket avtal som finns på din arbetsplats. Ta därför kontakt med ditt lokala Kommunal, så kan ni tillsammans titta närmare på just din situation årsarbetstid, har jag inte utgått från att den tid som överstiger 40 timmars arbetsvecka hamnar på vardagar utan på helger. Anledningen till detta, är att jag tror att man i första 2 Avtal SLA - Kommunal (Golfbanor) § 4 Anm. Nr. 2 Hur många timmar är en årsarbetstid? Detta gäller inom handel. Mvh Anna Tack så länge. Carina Hjelm svarar. Hej Anna! Detta är frågor som regleras i ditt kollektivavtal. Kolla med din fackliga organisation eller lönekontoret så får du korrekta svar

Vem har rätt om årsarbetstiden? - Kommunalarbetare

Årsarbetstid, för lärare och forskare. För lärare och forskare vid SLU finns ett arbetstidsavtal om årsarbetstid till dessa kategorier. Samma regler finns för doktorander och amanuenser. Listavtalet. För personal som har ordinarie arbetstid även på kvällar och helger har vi det så kallade listavtalet. Det gäller främst personal. Av den ferieanställdes årsarbetstid är 1 360 timmar reglerade, medan övrig tid är förtroendearbetstid. Inom den reglerade arbetstiden ska allt som är bundet arbete rymmas, även kompetensutveckling. Det kan till exempel vara undervisning, rättning av nationella prov och föräldramöten Som semesteranställd arbetar du hela året förutom när du har semester. Här hittar du bestämmelserna kring semestertjänst och semesteranställning. Det är en vanlig anställning för förskollärare, lärare i fritidshem och studie- och yrkesvägledare Med arbetstid avses den tid som människor ägnar åt förvärvsarbete.Flera länder reglerar arbetstiden i lag gällande exempelvis dagliga raster, röda dagar och maximalt antal arbetstimmar per vecka. Ordinarie arbetstid syftar på den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige, 40 timmar per vecka)

Krismöte om årsarbetstiden - Norra Hallan

Din arbetstid, det vill säga vilka tider och hur länge du jobbar, styrs både av lagar och avtal. Du ska bland annat ha dygnsvila och veckovila. Den totala arbetstiden får enligt EU:s minimikrav inte överstiga 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Vi består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher 2015-10-30 Semesterledighet i timmar (AB § 27 mom. 17) En arbetstagare som har rätt till betald semesterdag som överstiger vad som följe I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Landsting kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för drygt 1,1 miljoner medarbetare

Kommunal säger upp avtal om årsarbetstid i Kungsback

 1. dre)
 2. Kommunal, Margaretha Johansson - Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar, 2016-05-04 (fyra kommentarer) Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB - Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestatistik, 2015-05-2
 3. Norra Halland har i en rad artiklar uppmärksammat missnöjet med årsarbetstiden inom vården. Nu tar kommunen kritiken på allvar. Efter att Norra Halland i slutet av september uppmärksammade frågan om årsarbetstid beslutade Kommunal att anordna ett öppet möte där frågan diskuterades. Efter de många synpunkter som framkom på detta möte har kommunen nu startat en arbetsgrupp
 4. En arbetsgivarorganisation för dina behov. Fastigo är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Genom heltäckande service, lång erfarenhet och spetskunskap om branschens förutsättningar och problem är vi en kraftfull resurs för våra medlemsföretag - både i vardagen och i ett längre strategiskt perspektiv
 5. 1 Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast kontant lön
 6. Av lärarens årsarbetstid om 1 767 timmar är 1 360 timmar reglerad tid. Den reglerade arbetstiden kan variera i perioder över ett verksamhetsår för att förläggningen av den ska stödja verksamhetens behov. Ett verksamhetsår rymmer 194 så kallade A-dagar, dagar då den reglerade arbetstiden om 1 360 timmar förläggs
 7. Din arbetstid ska framgå av ditt anställningsavtal. Kollektivavtal kan också ha regler för din arbetstid, men även regler om vilken ersättning du kan få

För att du som medarbetare i Halmstads kommun ska känna dig trygg såväl i arbetslivet som privat, finns ett antal olika förmåner. Semester och semesterväxlin Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Det reglerar flera anställningsvillkor, löner och andra förhållandena på arbetsplatsen. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats Arbetsmarknaden styrs också av arbetsrättsliga lagar, till exempel lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen. Det finns även andra typer av lagar som är relevanta för dig som arbetar i skolan, till exempel skollagen.. Ofta finns möjlighet att sluta kollektivavtal som ersätter lagens skrivningar men för att veta vad som gäller behöver man ha koll på både lagar och. Kommunal juridik (Sigtuna) SKL ordnar årligen temadagar kring kommunal juridik där aktuella frågeställningar diskuteras. tisdag. 21. maj. 2019. Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2. I vår erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk. resurserna som ar-betsgivaren har för att uppfylla verksamhetens mål. Det är också viktigt för medarbetare att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv ka

Vad gäller för uppehållstjänst? - Kommunalarbetare

 1. Arbetstiden är som regel 40 timmar i veckan för dagtidsjobb. Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hu
 2. Lagens omfattning. Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila
 3. För beräkningen av årsarbetstid, se Kommunals rapport Arbetstider, hot eller möjlighet, 1998. (Beräkningarna har inte justerats för att 6:e juni blir helgdag i stället för annandag pingst.) Tabell 2 visar en jämförelse av årsarbetstiden för verkstadsarbetare och grupper inom Kommunal. En verkstadsarbetare som arbeta
 4. Bose® Virtually Invisible® 791 series II and 591 in-ceiling speakers Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutat
 5. I lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget finns bestämmelser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för sådan flygpersonal. Bestämmelserna i 13 § första stycket, 14 § och 15 § tredje stycket gäller inte när lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig

Ekologiska leksaker - riktigt bra barnleksaker. Unika ekologiska leksaker, babyprodukter och miljövänligt för hemmet. Snabb leverans och superservice skoltrafik får anställas med årsarbetstid, det vill säga schemaläggas med en schemaperiod på högst 12 månader. (För schemaläggningsregeln se § 5 mom 4 p. 3) mom 5 Anställning för viss tid . 9 När arbetstidsförkortning tillämpas på en arbetsplats så har de anställda rätt till betald ledighet, kompensation i pengar eller kompensation i pensionspremieavsättning i den mån arbetstidsförkortningen tjänats in. Bestämmelser om arbetstidsförkortning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal 4 1. Inledning Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal har arbetat i en gemensam arbetsgrupp där man haft till uppgift att utarbeta en branschanpassad överenskommelse om årsarbetstid och i det arbetet beakta möjligheten till att öka antalet tillsvidareanställningar och heltidsanställningar samt öka sysselsättningsgraden för deltidanställda

Om cookies. För att handels.se ska bli så bra som möjligt tar vi hjälp av Google analytics som använder cookies. I och med att du använder vår webb så hjälper du oss alltså samtidigt att utveckla den Förlängd uppsägningstid för avtal om årsarbetstid. Sedan Kommunal sa upp årsarbetstiden i januari 2017 har förhandlingar pågått mellan Kommunal och Kungsbacka kommun. Idag kom parterna överens om att förlänga uppsägningstiden till och med 31 december 2017

Hur räknar jag ut min årsarbetstid? - lonestatistik

skoltrafik får anställas med årsarbetstid, det vill säga schemaläggas med en schemaperiod på högst 12 månader. (För schemaläggningsregeln se § 5 mom 4 p. 3) mom 4 Anställning för viss tid Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning fö • Kommunal • Vision • sin årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan kl. 23.00 och kl. 06.00. Mom. 10 Avvikelser från så kallade EG-spärrar . 12 De lokala parterna kan träffa överenskommelse om avvikelser frå

Heltid - Wikipedi

Tillsammans med det pilotprojekt som nu pågår i Borås kommun inom omsorgen så införs något som kallas årsarbetstid. Oavsett om du jobbar heltid eller deltid så vet du bara att du skall arbeta det antal timmar som motsvarar din tjänstgöringsgrad. Detta skulle vara lösningen ihop med införande av heltid till alla, verksamhetsanpassning kallas det när man slopar delade turer. sker rimligen i en timbank/flytande tid kopplad till årsarbetstid. Även kombinationstjänster som prövats i andra kommuner skulle vara ett alternativ. Detta kräver då satsning på kompetensutveckling och utbildning. Omvandlingen från deltid till heltid inom äldre- och handikappomsorgen i Essunga kommun har påbörjats, men går långsamt Andra anställda har vanligen det som brukar kallas normalarbetstid, där arbetstiden är reglerad per vecka (40 timmar eller mindre). Årsarbetstid ger möjlighet till en större flexibilitet i arbetstidsuttaget och finns vanligen i sådana verksamheter där behoven varierar säsongsmässigt. Skolan har bedömts vara en sådan verksamhet Arbetsmarknadens parter, kommunal sektor Facklig utbildning inom kommunal sektor Samverkan och förhandling i kommunal sektor Material och mallar för dig som förtroendevald i kommunal sektor Vad innebär GDPR för dig som förtroendevald i kommunal sekto Integritet och samtycke. Genom att logga in på Arbetsgivaralliansens webbplats godkänner du Arbetsgivaralliansens integritetspolicy och samtycker till hur vi hanterar dina personuppgifter. Vill du återkalla ditt samtycke, kontakta support@arbetsgivaralliansen.se

Svenska Transportarbetareförbundet är facket för dig som är chaufför, väktare, renhållningsarbetare med flera yrken Tundra Fonder AB stands as an active participant to the #UNGC and we recommend that all of our stakeholders and our portfolio companies sign the #tenprinciples. To date the number of participating companies committing to the initiative is approaching 10 000 in over 160 countries Här finns alla krafter du behöver. På jobbet. Unionen samlar alla tjänstemän i det privata arbetslivet. Vi har olika titlar och examina men samma strävan efter framgång, trygghet och glädje i arbetslivet

Arbetstimmar per måna

Antalet arbetade timmar per sysselsatt har minskat inom i stort sett alla OECD-länder sedan 1970-talet. Idag jobbar man mest i länder som Mexiko, Costa Rica och Sydkorea medan Danmark och Tyskland har minst arbetad tid Skriv in start- och slutdatum i formen ÅÅÅÅ-MM-DD. Beräkna . Vanligaste sökningarn Per-Olof Persson, förbundsjurist på Jusek, berättar om hur regler kring arbetstid fungerar i praktiken.Varför kan man inte jobba när och var man vill, bara man levererar? Övertid och arbetsmiljö. Vi pratar också om det flexibla arbetslivet och när man måste vara nåbar Och inte heller något samband med årsarbetstid, timbank och resurspass. Heltid åt alla och att ta bort delade turer påverkar inte alla anställda särskilt mycket, men de är hjärtefrågor för politiker och fackförbundet Kommunal i rödgrönstyrda Borås stad Om Handelsanställdas förbund. Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor

PolarCool AB (publ) provides solutions within sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with its portable cooling device PolarCap® Syste Sedan önskad sysselsättningsgrad kombinerades med årsarbetstid upplever många en ständig stress och oro. Helena Jonason som är ordförande för Kommunal Kungsbacka anser att det funnits. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal har arbetat i en gemensam arbetsgrupp där man haft till uppgift att utarbeta en branschanpassad överenskommelse om årsarbetstid och i det arbetet beakta möjligheten till att öka antalet tillsvidare-anställningar och heltidsanställningar samt öka sysselsättningsgrade

Nu klagar Kommunal på att det är svårt att ta ut inarbetad tid i ledighet. När en arbetskamrat är borta ska i första hand de som har antingen flytande tid eller årsarbetstid ställa upp och. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick Flexibel arbetstid, även kallad flextid, är huvudregel för all teknisk och administrativ personal och fast arbetstid är ett undantag. Den anställda är skyldig att registrera sin flextid och du som chef ansvarar för att arbetstiden stäms av Genom vår samverkan med de fackliga organisationerna ges goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Vi strävar efter balans mellan arbete och fritid. Där verksamheten tillåter erbjuds flextid eller årsarbetstid, det finns överlag goda möjligheter att påverka sina arbetstider Det finns regler om arbetstid i arbetstidslagen, i kollektivavtalen och i ditt individuella anställningsavtal. I arbetstidslagen regleras till exempel hur mycket man får arbeta. I kollektivavtalet finns regler om till exempel övertidsersättning och förkortad veckoarbetstid

Kommunal säger upp avtal om årsarbetstid - Norra Hallan

Reglerna om nattarbete gäller medarbetare som normalt jobbar natt, det vill säga tiden mellan klockan tio på kvällen och sex på morgonen. Mer specifikt gäller att medarbetaren ska jobba minst tre timmar av sina arbetspass på natten och troligen kommer att göra det under en tredjedel av sin årsarbetstid 1 Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna försörja sig på sin lön är ouppnåelig. De 175 kronor som hon är garanterad som individgaranti rycker hon på axlarna åt har en fråga om årsarbetstid inom kommunal verksamhet , har arbetsgivaren rätt att införa detta utan avtal med kommunal och vad är bra med årsarbetstid och vad är inte så bra och varför har man fått det jag känner det är fördel för arbetsgivaren istället för att ge möjlighet för heltid - Det har varit ett helsicke att jaga timmar, så det här kommer förhoppningsvis att bli bra, säger Milka Mihajlovic som arbetar som undersköterska på Krusbärets sjukhem i Halmstad. Kommunal och arbetsgivarna har precis kommit överens om ett nytt avtal för 2.000 kommunanställda halmstadbor

19/5 2015: Årsarbetstid Stora Enso Kvarnsveden gick från sex till fem skiftlag och förlängde anställdas årsarbetstid från 1460 till 1616 timmar, utan ekonomisk kompensation. Facket menade att detta var ett avtalsbrott och stämde företaget med krav på 34 miljoner kronor Hej! Hittar en massa olika bud på det på nätet, 168, 172, 176 osv. Nu undrar jag; finns det en standard för att räkna ut, anger myndigheter det årliga antalet eller kan man helt enkelt som arbetsgivare själv bestämma Denna webbplats använder cookies. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner Genom ditt medlemskap stöttar vi dig i alla steg under arbetslivet - oavsett om du jobbar privat, i kommunal eller statlig sektor. Saknar du något eller har övriga frågor? Tveka inte att höra av dig till våra förbundsjurister, de hjälper dig med regelfrågor, konflikter och annat du kan behöva

På Assistanskoll kan assistansberättigade, LSS-handläggare och personliga assistenter jämföra anordnare av personlig assistans. Assistansanvändare ser vilka tjänster som erbjuds, hur anordnarna fördelar assistansersättningen på olika kostnadsslag, hur mycket pengar man har för assistansomkostnader och hur svarsvilliga anordnarna är i vår jämförelse Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Almega Vårdföretagarna, Kollektivavtal, Allmänna villkor och Löneavtal, Bransch E - Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet, 2017 Fakta om löner och arbetstider 2016 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Krister B Andersson, redaktö

På äldreboendet Furuliden i Moheda har man infört årsarbetstid utan att förhandla om det. Kommunal kommer att yrka på skadestånd Grunden med fackligt arbete är att du får jobba med fackliga frågor på arbetstid - om du har ett förtroendeuppdrag i klubbstyrelse, är adjungerad till ett uppdrag eller är vald som skyddsombud. Det är reglerat i Medbestämmandelagen (MBL) att den tid för fackligt arbete som är arbetsrelaterat ska arbetsgivaren bekosta - för den lönekostnad för den tid som du sysslar med fackliga.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor - SK

Hur det går i årets avtalsrörelse vet vi inte än, men när det kommer till hur mycket vi måste jobba är det helt klart arbetsgivarna som är vinnarna sin årsarbetstid under natt Med natt avses perioden mellan klockan 22 och 06. 15 2014-02-21 Arbetstidslagen Övertid § 7. Arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid (och som inte är mertid) Vid beräkning av övertid ska kompensationsledighet eller annan ledighe En arbetsgivare kan kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet Teknikavtalet IF Metall 7 Mom. 3 Förhandlingar på lokal och central nivå Förhandlingar sker först på lokal nivå (lokal förhandling) och därefter, om enighet inte har uppnåtts, på central niv Halmstads kommuns officiella webbplats. Här finns information om kommunens service och verksamheter. Flera tjänster kan utföras direkt på webbplatsen

Under 2017 kommer samtliga IF Metalls riksavtal att vara omförhandlade. Här hittar du all information som rör avtalsrörelsen på kommunal gatumark, arrestantbevakning, flygplats- kontroll/hamnkontroll samt bostadsbevakning. Arbetare fyllda 18 år, som utför arbetsuppgifter för vilka ej kräv

Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation med 4 000 medlemmar som sysselsätter 135 000 årsanställda Årsarbetstid innebär vanligtvis att du ska jobba ett visst antal timmar per år, men att det varierar mellan olika perioder hur mycket du arbetar. Läs hela svaret . Frågor & svar . Hur mycket övertid får jag jobba per år? Det beror på vad som står i ditt kollektivavtal.. I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetstidslagen. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den gäller nästan för alla verksamheter Vi har dessutom kommit överens om en deltidspensionsavsättning som är något nytt i våra avtal. Syftet med denna är att möjliggöra för den enskilde att kunna gå ner i arbetstid från 60 års ålder

Kommunal säger upp avtal om årsarbetstid Härryda-Posten

Däremot gäller inte spärren när arbetstagaren ifråga inte arbetar natt. En arbetstagare som är att betrakta som nattarbetande därför att han troligen kommer att fullgöra minst hälften av sin årsarbetstid nattetid får således arbeta längre pass än åtta timmar vid de tillfällen då han inte utför arbete nattetid I 2-3 år har vi haft detta jobb på gång, jag och Lina.Fatta att vi längtar nu? Vi ska nämligen hem till Fanny (bilderna ovan) och Soraya (bilderna nedan) och göra reportage. Ska verkligen försöka ta lite behind the scenes denna gång, ibland när det är alldeles för fint så glömmer jag nämligen bort När du avslutar en anställning kan det kännas skönt att göra det på ett schyst sätt. Det är viktigt att arbeta hela din uppsägningstid om du och din arbetsgivare inte bestämt något annat Nu kan du beställa din nya BMW X3 för leverans i år. Bilkoll presenterar motoralternativ, priser och tipsar om bra val. Under hösten är det 5 olika motoralternativ tillgängliga. 3 bensinare och två dieslar

Välkommen till IF Metall! Du vinner på att vara medlem i facket. Du får råd och stöd, schysta arbetsförhållanden, skydd vid skador och sjukdom, fina medlemsförmåner och mycket mer. Bli medlem här Hej. Hade ett pass idag 16-22, och när jag kommer dit är den en till tjej som även fått detta pass. Vi båda har det på papper samt skrivet på mailen, och på anslagstavlan står det även att det var jag som skulle jobba I januari sades avtalet om årsarbetstid upp av fackförbundet Kommunal. Men fortfarande är inte alla timmar reglerade för samtliga medlemmar. - Vi kan aldrig acceptera oavlönat arbete, säger Katarina Brännström, Kommunals ordförande i Partille Lättillgänglig information om arbetstidslagen. Exempelvis information om övertid, dygnsvila och OB-ersättnin

populær: