Home

Alkaner reaktioner

Notera att detta är en översiktsartikel med flera underartiklar. Använd menyn till vänster för att nå resterande artiklar. Hittills i kemin kan det ha verkat som att en reaktion från ett ämne till ett annat alltid sker helt ut (vilket kallas för en stökiometrisk reaktion) Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH 4.Metan är en luktfri och färglös gas. När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder illaluktande svavelföreningar såsom THT (tetrahydrotiofen) för att läckor lättare ska kunna upptäckas Metan kallas även sumpgas, eftersom den bildas vid nedbrytning av organiskt material i. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Spela våra kemispel för att fördjupa dina kunskaper i kemi Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006 Art.31 Produktnamn : 5-56 Utfärdande datum : 29.06.17 Version : 3.0 Ref.Nr.: BDS000240_8_20170629 (SV) Bearbetning av : BDS000240_2014102 Råolja består av en mängd olika kolväten.Vanligast är alkaner, aromatiska kolväten och cykliska alkaner.En alkan är en mättad (innehåller inga dubbel/trippelbindningar mellan kolatomerna) molekyl med den generella strukturen C n H 2n+2, där n är ett godtyckligt heltal

Kemisk jämvikt - Naturvetenskap

populær: