Home

Kemiallinen hapenkulutus

(Sawyer, McCarty & Parkin 2003, 625; Virtanen 2011, 1.) Veden kemiallinen hapenkulutus on tärkeä mittari, jolla voidaan arvioida käsiteltyjen jätevesien orgaanista laatua ja kuormittavuutta. Jätevedenpuhdistamoiden ilmastusaltaat on mitoitettu hajottamaan tietty määrä orgaanista ainetta Jäteveden kemiallinen hapenkulutus : Menetelmän siirto ja validointi Opinnäytetyö 49 sivua, joista liitteitä 5 sivua Toukokuu 2013 Tämä opinnäytetyö tehtiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n jätevesi-laboratoriossa kesän 2012 aikana. Opinnäytetyön tavoitteena oli siirtää laboratorioss Biologinen hapenkulutus: Laboratorio-oloissa tapahtuva seitsemänpäiväisen hapenkulutuksen suuruus mikrobien hajottaessa vedessä olevaa orgaanista ainesta. BOD 7-arvo on siten riippuvainen lähinnä veden orgaanisen aineen määrästä, mutta kuitenkin myös ravinteiden (typpi, fosfori) määrästä. COD: Kemiallinen hapenkulutus

Kemiallinen hapenkulutus. Kemiallinen hapenkulutus (COD Mn, engl. Chemical Oxygen Demand) mittaa liuoksessa kuluvan hapen määrää, kun orgaaninen aines hapatetaan voimakkaalla hapettimella. Se on yleisin käytettävä humuspitoisuuden määrittävä menetelmä JÄTEVEDEN KEMIALLINEN HAPENKULUTUS Menetelmän siirto ja validointi JÄTEVEDEN KEMIALLINEN HAPENKULUTUS Menetelmän siirto ja validointi Heini Hämäläinen Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Laboratorioalan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Laboratorioalan koulutusohjelma HEINI HÄMÄLÄINEN: Jäteveden kemiallinen hapenkulutus : Menetelmän siirto ja validointi. 2.1Veden kemiallinen hapenkulutus Veden kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand), tarkoittaa sitä hapen määrää, jonka näytteessä oleva liuennut ja suspendoitunut orgaaninen aine kuluttaa voimakkaan hapettimen läsnä ollessa, Suomen Standardisoimisliitto (SFS 3020), /1/

Jäteveden Kemiallinen Hapenkulutus - Pd

Kiintoaine g/l 0 50 100 150 200 250 300 350 Ferrisulfaattiannostelijalle tuleva vesi)HUULVXOIDDWWLDQQRVWHOLMDOWDOlKWHYlYHVL $QQRVWHOLMDMllVVl Kemiallinen hapenkulutus. Kemiallinen hapenkulutus kuvaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Biologinen hapenkulutus kertoo vedessä olevien mikro-organismien määrästä. Maksimaalinen hapenkulutus kertoo paljonko happea enintään siirtyy lihaskuormituksen aikana ilmasta keuhkojen kautta kudoksiin. Etymologi Orgaaninen aines jaetaan biologisesti (biologinen hapenkulutus eli BOD (biochemical oxygen demand)) ja kemiallisesti hajoavaan (kemiallinen hapenkulutus eli COD (chemical oxygen demand)). BOD muodostaa osan COD:sta. Lisäksi jätevesi voi etenkin käsittelemättömänä kuljettaa erilaisia ympäristömyrkkyjä , lääkeainejäämiä ja.

Kemiallinen hapenkulutus tarkoittaa muuten samaa kuin biologinen, mutta siinä happea eivät kuluta pieneliöt, vaan kemialliset reaktiot; se kuvastaa ennen kaikkea hitaasti hajoavien eloperäisten yhdisteiden aiheuttamaa hapenkulutusta. Kemiallinen hapenkulutus lyhennetään kirjaimin KHK, englanniksi COD Kemiallinen hapenkulutus Pieni-Valkeiselta otetuista näytteistä analysoitiin kemiallinen hapenkulutus (COD= Chemical Oxygen Demand).Kemiallinen hapenkulutus analysoitiin 13:sta eri näytteestä, joista jokaisesta näytteestä oli kaksi samaa näytettä testituloksen varmistamiseksi KEMIALLINEN HAPEN KULUTUS 15 BIOLOGINEN HAPEN KULUTUS 16 KOKONAISFOSFORI 17 FOSFAATTIFOSFORI 19 KOKONAISTYPPI 19 NITRAATTI 20 NITRIITTI 21 AMMONIUMTYPPI 21 RAUTA 21 MANGAANI 23 KLOROFYLLI 23 ULOSTEBAKTEERIT 24 Liite: Laatuluokituksen raja-arvoja/vesi- ja ympäristöhallitu

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Biokemiallinen hapenkulutus: Biokemiallisen hapenkulutuksen BOD n määritys . Yleistä Menetelmä soveltuu sellaisten vesien määrittämiseen, joiden biokemiallinen hapenkulutus on vähintään 3mg/l ja enintään 6000 mg/l Kemiallinen hapenkulutus tarkoittaa sitä hapen määrää, minkä esimerkiksi teollisuuden päästöjen aiheuttamat kemialliset reaktiot vesistössä kuluttavat. Kemiallisen hapenkulutuksen lyhenne on KHK tai englanniksi COD Kemiallinen hapenkulutus. Veden kemiallinen hapenkulutus kuvaa vesistön saastuneisuutta. Kemiallinen hapenkulutus määritetään esimerkiksi KMnO 4-titrauksella, josta saadaan näytteen permanganaattiluku. Se ilmoittaa kemiallisesti hapettuvan orgaanisen aineksen määrän tutkittavassa liuoksessa ja antaa kuvan veden laadusta sekä.

Näytteiden kemiallinen hapenkulutus esitettynä taulukkomuodossa Laboratoriotyön aikana tapahtuneiden virheiden läpikäynti: Työn aikana on monta eri vaihetta, joissa voi tapahtua inhimillisiä virheitä Biokemiallinen hapenkulutus 7 vuorokauden aikana (Biochemical Oxygen Demand) BREF BAT-vertailuasiakirja (BAT Reference Document) BTEX-yhdisteet Bentseeni-, tolueeni-, etyylibentseeni- ja ksyleeniyhdisteet (Benze-ne, Toluene, Ethylbenzene and Xylene compounds) COD Cr Kemiallinen hapenkulutus, hapetus suoritetaan dikromaatill Kemiallinen hapenkulutus (CODMn) kuvaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää, eli vedessä olevaa eloperäistä ainetta, joka voi olla humusta, jätevettä, karjatalouden päästöjä tai luonnonhuuhtoumaa. Kuten väriarvot myös CODMn-arvot vaihtelevat valumaolojen mukaan

Puhdistusteho koko vuoden keskiarvona oli siis fosforin suhteen 98 %.Kokonaistypen reduktio vuosikeskiarvona oli 57 %.BOD 7 mittaa orgaanisen aineen biologista hapenkulutusta ja COD Cr orgaanisen aineen kemiallista hapenkulutusta Translation for 'biokemiallinen hapenkulutus' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio

 1. Kemiallinen hapenkulutus, KMn04 * Ammonium * Alkuaineanalyysit Rauta, Fe * Mangaani, Mn * Alumiini, Al * Muut analyysit: Analyysit Fysikaalis-kemialliset tutkimukse
 2. fi d) Viemäriverkkoon päästetyn pesujäteveden kemiallinen hapenkulutus saa olla enintään 60 grammaa pesemätöntä villakiloa kohden. Jätevedet on käsiteltävä laitoksen ulkopuolella siten, että kemiallinen hapenkulutus laskee vielä vähintään 75 prosenttia
 3. Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr) Kemisk syreförbrukning (COD Cr) Chemical oxygen demand (COD Cr) SFS 5504:1988 Luonnonvesi ja jätevesi Ytvatten och avloppsvatten Natural water and waste water Kiintoaine Suspenderade ämnen Suspended solids SFS-EN 872:2005 Luonnonvesi ja jätevesi Ytvatten och avloppsvatten Natural water and waste water.
 4. Kemiallinen hapenkulutus ), ) T047/M34/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page Vaatimus/Requirement SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 16.7.2018 Päätöksen päiväys / Date of.
 5. Biologinen hapenkulutus BOD 7 Kemiallinen hapenkulutus COD Typenpoistoa häiritsevät aineet Ravinteet (typpi & fosfori) 6. KOROTETTUUN JÄTEVESIMAKSUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Biologinen hapenkulutus BOD 7 Kemiallinen hapenkulutus COD Kiintoaine SS Fosfori P Typpi
 6. jätevesi- ja prosessivesikuormia. Kemiallinen hapenkulutus (COD) on tehtaille merkittävä parametri, sillä se kuvaa jäteveden puhtautta. COD on myös ympäristöluvissa määritelty parametri täten mielenkiintoinen mallinnuskohde. Tässä diplomityössä mallinnettiin COD:n liukoinen osa (DCOD) kuumahierrelaitoksen (TMP) j
 7. en ja biohajoa

Contextual translation of hapenkulutus into English. Human translations with examples: bod (bod), oxygen uptake, oxygen consumption, oxygen consumptions Kaikkien tehtaiden kuormitus vesistöön oli lupaehtojen mukaista, ja yhtiön jäteveden kemiallinen hapenkulutus vesistöön (COD) laski. Ilmapäästöt tiukassa seurannassa. Tehtaiden ilmaan johdettavat päästöt ovat normaalitilanteessa vuositasolla alle maksimi BAT-tason

Sanasto

Humuspitoisuus - Wikipedi

Kemiallinen hapenkulutus (COD) 1.790 mg/g (Ulkoinen MSDS) 1.858 mg/g (Ulkoinen MSDS) 12.3 Biokertyvyys Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi log Pow: noin -2,3 (25 °C) EPI Suite™ Alhainen kertyvyys. 12.4 Liikkuvuus maaperässä Tietoa ei ole käytettävissä. 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokse SCOD Soluble Chemical Oxygen demand, liukoinen kemiallinen hapenkulutus SRT Sludge Retention Time, lietteen viipymäaika TCOD Total Chemical Oxygen Demand, kemiallisen hapenkulutuksen kokonaismäärä TKN Total Kjeldahl Nitrogen, kokonaistyppi TOC Total Organic Carbon, orgaanisen hiilen pitoisuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry eli LUVY on alueellinen vesiensuojelu- yhdistys ja palveluntarjoaja. Edistämme toiminnassamme vesiensuojelua ja tarjoamme alan tutkimus- ja asiantuntijapalveluita veden biologinen hapenkulutus 5 vrk aikana BOD 7 veden biologinen hapenkulutus 7 vrk aikana CMA kalsiummagnesiumasetaatti , Ca 3 Mg 7 (CH 3 COO) 20 COD Cr veden kemiallinen hapenkulutus K 2 Cr 2 O 7 avulla COD Mn veden kemiallinen hapenkulutus KMnO 4 avulla Daphnia magna vesikirppu (water flea) d 50 läpäisyprosenttia 50 vastaava raekoko (P50. CODMn Kemiallinen hapen kulutus KMnO4: n aiheuttama orgaanisen hiilen kemiallinen hajoaminen. (mg O2/l) Kromaattia (CODCr) käytetään teollisuuden vesiin

Progressive — Responsive Multipurpose HTML Template. Jätevesien lasku vesistöön on aina luvanvaraista toimintaa. Jätevesistä tehtäviä analyysejä tarvitaan mm. selvitettäessä vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta, mitattaessa jätevesipuhdistamoiden tehokkuutta ja säädettäessä puhdistusprosesseja 3.2.1.3 Veden kemiallinen hapenkulutus. Ohessa tarkemmat liuosten teko-ohjeet. Kaliumpermanganaattiliuos 0,02 mol/l. Liuotetaan 3,2 g kaliumpermanganaattia litraan vettä. Liuos kuumennetaan kiehuvaksi (n. 30 min), jonka jälkeen liuos suodatetaan lasikuitusuodattimen läpi. Voidaan myös käyttää valmista kaupallista liuosta Kemiallinen hapenkulutus (COD Mn) mg/l O 2 Kemiallinen hapenkulutus kuvaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanis-ten aineiden määrää eli vedessä olevaa eloperäistä ainetta, mm. humusta ja eloperäist Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 25.04.2019: Nimitys:kemiallinen hapenkulutus. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys.

8 Asheesh/haja-asustus/20108 2. Kemiallinen hapenkulutus (COD) Kemiallinen hapenkulutus (COD = Chemical Oxygen Demand) osoittaa sen osan jäteveden epäpuhtauksista, jotka voidaan hapettaa kemiallisesti Lähikäsitteet. kemiallinen hapenkulutus; Käytetyt lähteet. BS2001. Alaviitteet. Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 11.05.2019: Biologia:biologinen. PDF | Rosetta branch is one of the two main branches in Nile delta and El-Rahawy drain is one of this main sources, which outlet on the branch. It is subjected to many sources of pollutions from. Bodominjärvi on valittu mittauksen kohteeksi, koska se on käytöltään erittäin merkittävä ja sillä on selvä rehevöitymisriski. BOD-mittauksia ei järvestä säännöllisesti tehdä. Kemiallinen hapenkulutus eli COD Mn -mittaus tehdään kahdesti vuodessa ja tulokset ovat olleet luokkaa 6-8 mg/l kemiallinen hapenkulutus ilmoitetaan vain näytteille, joiden liuenneen hapen pitoisuusero on suu-rempi kuin puolet alkuperäisestä pitoisuudesta ja pienempi kuin 2/3 alkuperäisestä pitoisuudesta. Kirjallisessa loppuraportissa kuvataan työn suoritus sekä raportoidaan mittaustulokset ja varsinaiset BOD 7-tulokset. Rapottiin kuuluvat myös.

JÄTEVEDEN KEMIALLINEN HAPENKULUTUS Menetelmän siirto ja

Kemiallinen hapenkulutus, COD - ymparisto

 1. toisuuksina (mm. ligniini ja kemiallinen hapentarve) ja ve­ den happamuutena (esim. Oravainen 1980 ja 1981). Syvänteen vesi on talvisin hapetonta. Kärjenniemen edessä olevan sy­ vänteen jälkeen vettä on vain viitisen metriä Rauttunse1älle saakka. Piste 2 Hevossaaren läheisyydessä edustaa tätä ma­ talaa aluetta
 2. samankaltaista kuin Mikonsaaressa ja Niemisenselällä. Vedenlaatua heikensi eniten siis kemiallinen hapenkulutus, klorofyllipitoisuus ja sameus. Myös Kaupunginlahdella (LPS 1) vesi oli sameaa ja or-gaanisen aineen määrä, klorofyllipitoisuus sekä kokonaisfosforipitoisuus olivat koholla. Veden laa-tuluokitus oli tyydyttävä/hyvä
 3. TUOTANTOKENTÄLLÄ TEHTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUS TURVETUOTANNON VALUMAVESIEN MÄÄRÄÄN JA LAATUUN Esitetään Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Raahensalissa (L 10), 26. tammikuuta 2001 kello 12. OULUN YLIOPISTO, OULU 200
 4. saatavilla vain harvoja. Näihin kuuluu muun muassa kemiallinen hapenkulutus, sameus, näkösyvyys ja sähkönjohtavuus. Vedenlaatuluokituksen pohjalla olevista muuttujista Kyläjärven klorofylli-a-pitoisuudesta on saatavilla vain kaksi mittausta suositellun vähintään kolmen sijaan. Luokituksessa on käytetty näiden kahden keskiarvoa. 3.
 5. 5/7 Biologinen hapenkulutus Ca2+ Kalsiumioni CaCl 2 Kalsiumkloridi CMA Kalsiummagnesiumasetaatti COD Kemiallinen hapenkulutus DOC Liuennut orgaaninen hiili EC 50 Pitoisuus, joka aiheuttaa jonkin erikseen määritellyn myrkkyvai-kutuksen 50 % koe-eliöistä H+ Vetyioni K+ Kaliumioni K ow N-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin KaM Kalliomurske L

hapenkulutus - Wikisanakirja - fi

Jätevesi - Wikipedi

Biologinen hapenkulutus (biological oxygen demand) - Suomen

pintaveden väriarvo oli tyypillinen humusjärville (70 - 85 mgPt/l). Kemiallinen hapenkulutus Ala-Pajujärvellä oli pintavedessä 14 mgO2/l vuonna 2017. Myös kemiallinen hapenkulutus kertoo veden humuspitoisuudesta (Oravainen 1999). Pintaveden fosforipitoisuuden (15-16 µg/l) mukaan järvi oli lievästi rehevä (Oravainen 1999) Avojärvenojan kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä 6-15 mg/l 02 ja Järvisillanojan vaihte-lu oli välillä 5,5-15 mg/l 02. 11 KIINTOAINE . Kiintoaineen määrä ilmoitetaan muodossa mg/l. Kiintoainepitoisuuden hyvän ja välttävän ra-ja-arvo on 8 mg/l ja sisävesien kiintoainepitoisuuden suositusarvo on EU:n kalastusdirektiivi

Grupp 8 - Kemiallinen hapenkulutus ja ammoniumtyppi 20

· COD - Kemiallinen hapenkulutus, Chemical Oxygen Demand. Aiheuttaa happivarojen vähenemistä vesistöistä. Aiheuttaa happivarojen vähenemistä vesistöistä. Hiilihydraatit, orgaaniset hapot, alkoholit yms fi Menetelmän tehokkuuden tarkastamiseksi määritetään kemiallinen hapenkulutus (COD) tai liuennut orgaaninen hiili (DOC) vähintään kaksi kertaa viikossa astiaan F kerätystä nesteestä lasikuitusuodattimella suodattamisen jälkeen sekä astiassa A olevasta synteettisestä jätevedestä suodatuksen jälkeen Jokilahdella ja Koneenselällä ravinnepitoisuudet ja lehtivihreän määrä ovat pienentyneet vuoden 2011 jälkeen. Lisäksi kemiallinen hapenkulutus (COD) ja väriluku ovat hieman laskeneet ja tasoittuneet. Sunisenselällä ja Piiluvanselällä happipitoisuus on parantunut, mutta väriluku ja kemiallinen hapenkulutus ovat kasvaneet

Biokemiallisen hapenkulutuksen BODn määrity

 1. Kemiallinen hapenkulutus Hiiliniemenselällä yhden metrin syvyydestä vuosina 1966-2016 otettujen näytteiden kemiallisen hapenkulutuksen keskiarvo on 14 mg O 2 /l. Hapenkulutus on pysynyt pitkään keskimäärin samana, vaikka pitoisuudessa onkin vaihtelua. 100 43 69 130 70 95 50 80 100 140 80 50 160 90 150 180 0 20 40 60 80 100 120 140 160.
 2. hapenkulutus (BOD), kemiallinen hapenkulutus (COD), fosfori, typpi ja kiintoaine. Hyväksyttyyn ympäristölupaan annettavat raja-arvot kullekin puhdistustekijälle riippuvat mm. vuosittain käsiteltävän jäteveden määrästä ja siitä, mihin jätevesien purkuvedet ohjataan
 3. Finnpulpin sellutehtaan ympäristöluvan sallima vuotuinen päästömäärä Kallaveteen: 7300 kg fosforia+153 300 kg typpeä+146 000 kg AOX-yhdisteitä +365 000 kg kiintoainetta+20 075 000 kg sulfaattia. Kemiallinen hapenkulutus 8 760 000 kg O2. Lämpökuorma 436 MW. Kestääkö Kallavesi

Pääosin tämä pitää paikkansa, mutta on kuitenkin todettu 5 että aikaisemman vaiheen suodoksen kemiallinen hapenkulutus (chemical oxygen Mainly this is the case, however, it is found that the five earlier stage of the chemical oxygen demand (Chemical Oxygen. CO C/ The latest Tweets from Pro Kallavesi (@PKallavesi). Puhtaan Kallaveden puolesta. Kuopio, Suom chemical€oxygen€demand(COD)€=€kemiallinen€hapenkulutus chemical€precipitation€=€kemiallinen€saostus chlorine€=€kloori chlorine€residual€=€kloorijäännös chlorophenols€=€kloorifenolit cholera€=€kolera clarifier€=€selkeytin coagulant€=€koagulantti coagulant€aid€=€apukoagulantti coagulation. CODMn: Kemiallinen hapenkulutus mittaa vedessä olevien kemiallisesti hapettuvien aineiden määrää hapenkulutuksena.Ilmentää kiinteän ja liuenneen eloperäisen aineksen määrää vedessä

Kemiallinen hapenkulutus (chemical oxygen demand) - smy

 1. Kemiallinen hapenkulutus, joka myös johtui pitkälti pesuainekemikaaleista, oli vähentynyt 80 - 97 % syötetyn veden kuormituksesta biologisen jätevedenpuhdistusprosessin läpikäyneen veden kuormitukseen. Kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuudet puhdistetussa vedessä johtuivat pitkälti prosessin raivinteidensyötöstä
 2. Kemiallinen hapenkulutus pienenisi 25 tonnista 15 tonniin vuorokaudessa, mikä olisi aika merkittävä pudotus vesistöpäästöissä, Kangaskokko toteaa. Stora Enso luopuisi Oulussa sellutehtaalla valkaisuprosessista, kun tehdas tuottaisi valkaistun massan sijasta ruskeaa massaa
 3. en maksoi ko. kapasiteetilla 4,4 €/m3 jätevettä, kun se ravinteiden talteenoton kanssa maksoi 9,1 €/m3. Kunnallisten jätevesien.
 4. (DOC), kemiallinen hapenkulutus (COD) ja lämpötila. Lapinjoella vedenlaatua mitattiin tunnin mittausvälillä YSI 600-sarjan anturilla, jonka mittausparametreja ovat sameus, johtokyky ja lämpötila. Molemmissa joissa mitattiin vedenlaadun lisäksi pinnan-korkeutta paineantureilla. Pinnankorkeuden mukaan määritettiin joille virtaama
 5. en 1-2 kertaa vuodessa (toimenpide kestää alle 10

Vesistön Tilan Määrittämiseen Liittyvät Fysikaaliset Ja

kemiallinen hapenkulutus (BOD7) on 70 g happea. Bioroottori Sylinterin muotoinen laite, joka pyörii osittain jätevedessä. Bio-massa muodostuu bioroottorin levyille, joissa on suuri kontaktipinta. Biotesti Astiakoe, jossa testattavaa materiaalia käytetään kasvualustana ja tutkittavalle taudille herkkää kasvia testikasvina tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 172, 60 sivua, 25 kuvaa, 10 taulukkoa ja 23 liitettä. Geologian tutkimuskeskus suoritti koko maata käsittävän purovesi- ja puro-sedimenttinäytteenoton vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006. Purovesinäytteitä otettiin 286 kpl (vuonna 2006 250 kpl) ja purosedimenttinäytteitä 227 kpl (vuonna 2006 241 kpl) väheni 95 % ja kemiallinen hapenkulutus 87-95 % näytteenottoaikana. Pesuve-den puhdistaminen mahdollistaa veden kierrätyksen, mikä puolestaan pienentää puhtaan veden tarvetta. Haasteiksi tunnistettiin ravinteidensyötön optimointi sekä veden laadun ajantasaisen tarkkailumenetelmän kehittäminen vikatilanteiden tunnistamiseksi Kemiallinen hapenkulutus (COD) Arvo Biologinen hapenkulutus (BOD) Arvo Pysyvyys ja hajoavuus Ei helposti hajoava. 12.3 Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali Tietoja ei. Kemiallinen hapenkulutus (COD) 1,7 g O₂/g aine ThOD 2,1 g O₂/g aine BOD (% ThODista) 0,43 Fosforihappo, pit. = 85 % (7664-38-2) Pysyvyys ja hajoavuus Biohajoavuus: ei sovellu. (Koe)tietoja aineen liikkuvuudesta ei ole saatavilla. Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) Ei sovellu Kemiallinen hapenkulutus (COD) Ei sovellu ThOD Ei sovellu 12.3

Grupp 3 - Veden kemiallinen hapenkulutus (COD

sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus ja väriluku. Puikkosaaressa (008) happitilanne oli Tuosan tapaan hyvällä tasolla ja vesi oli muiltakin osin lähes samanveroista. Molemmilla pisteillä indeksi osoitti välttävää vedenlaatua. Kaikilla edellä mainituilla näytepisteillä jätevesi-vaikutus oli voi-makasta Kemiallinen hapenkulutus (COD) 135 g O 2/kg Typpipitoisuus (N) 2,9 g/kg Fosforipitoisuus (P) ei ole Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina. Koostumus Amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita < 5 % Rasva-amiineja < 5 % Puskureita, natriumsitraattia Käyttöturvallisuus ja varastoint Biologinen hapenkulutus, BOD 7 8 656 t -6 Kemiallinen hapenkulutus COD Cr 137 186 t 1 Fosfori, P 117 t -6 Typpi, N 1 984 t 6 Orgaaniset klooriyhdisteet, AOX 857 t 14 Päästöt ilmaan Rikkidioksidi, SO 2 1 770 t(S) -10 Pelkistyneet rikkiyhdisteet, TRS 324 t(S) 12 Typenoksidit, NO X 17 963 t(NO 2) 1 Hiukkaset 2 478 t 1

Liite 3 Vedenlaatu selitys raja-arvo

Kemiallinen hapenkulutus osoittaa veden humusleimaisuutta. Vähähumuksisissa järvissä kemiallinen hapenkulutus on 5 mg O2/l tai pienempi, keskiruskeissa järvissä 5-10 mg O2/l ja ruskeissa yli 10 mg O2/l. Humusleimaisuus on jo erittäin voimakasta kemiallisen hapenkulutuksen ollessa yli 20 mg O2/l Kemiallinen hapenkulutus, COD Cr Biologinen hapenkulutus, BOD 7 Adsorboituva orgaaninen halogeeniyhdiste, AOX Fosfori, P Typpi, N 46 045 676 m³ 36 039 927 m³ 8 179 t 81,6 t 82,2 t 2,59 t 86,64 t Jätteet Jätteet kaatopaikalle (kuiva-aineena): Viherlipeäsakka Sekalainen jäte Talousjäte Jätteet hyötykäyttöön (kuiva-aineena): Lietteet. BOD biologinen hapenkulutus (Biological Oxygen Demand) BREF BAT-referenssiasiakirja (BAT Reference Document) COD kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand) CTMP kemihierre (chemi-thermomechanical pulp) EEA Euroopan ympäristövirasto (European Environment Agency) EPER Euroopan päästörekisteri (European Pollutant Emission Register Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Piia Hiltunen, 040 667 2377, piia.hiltunen@ahmagroup.com Mikrobiologinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Mettänen, 044 700 8511, tarja.mettanen@ahmagroup.com Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille. Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan Sääksjärven vesi on erittäin kirkasta (sameusarvot usein alle 1 FNU) ja lähes väritöntä pohjaveden vaikutuksesta. Humuspitoisuutta kuvastava väriluku on ollut keskimäärin noin 7 mg Pt/l ja näkösyvyys on ollut usein jopa 5-6 m. Myös kemiallinen hapenkulutus on ollut erittäin matala. Veden pH on noussut 1980-luvun jälkeen

Puhdistusteho Vaasan Ves

Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) Ei sovellu Kemiallinen hapenkulutus (COD) Ei sovellu ThOD Ei sovellu BOD (% ThODista) Ei sovellu 12.3. Biokertyvyys Kaliumhydroksidi (1310-58-3) Biokertyvyys Bioakkumulaatio: ei sovellu. 12.4. Liikkuvuus maaperässä Ei lisätietoja saatavilla 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Ei lisätietoja saatavilla 12.6 Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Hiidenveden alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2016 Eeva Ranta Marja Valtone Kemiallinen hapenkulutus Jäteveden luokittelussa käy-tetty parametri, joka kuvastaa vedessä olevan orgaanisen aineen täydelliseen (kemialliseen) hapettumiseen tarvittavaa happimäärää (mg/l). N Typpi Jäteveden sisältämä koko-naistyppimäärä. Typpikuormi-tus aiheuttaa vesistön rehevöity-mistä P Fosfori Jäteveden sisältämä koko

Kemiallinen hapenkulutus (COD) Fosfori Kiintoaine Orgaaniset klooriyhdisteet (AOX) Indeksi 1992 = 1 Metsäteollisuudella on vuosikymmenten kokemus tuloksellisesta vesiensuojelutyöstä. 1970-luvun alusta kiintoainepäästöjä ja biologista hapenkulu-tusta mittaavia BOD7-päästöjä on vähennetty mer-kittävästi samaan aikaan, kun sellun. Parametri : Kemiallinen hapenkulutus (KHK) Vaikuttava annos : 125 g/kg 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biohajoavuus Analyysimenetelmä : Biologinen hajoaminen (OECD) Hajoaminen : > 80 % Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineist Metsäkaltevan uuden kaupunginosan rakentaminen alkoi 2012. Kesällä 2013 Kravunharjun asun‐ toalueella pidettiin asuntomessut. Alueen asemakaava‐alueesta 20 hehtaaria eli yli puolet on vir Kirkkonummen kunnan pohjoisosan järviryhmään kuuluva Tampaja on vähäravinteinen kirkasvetinen järvi, jonka kemiallinen hapenkulutus ja biologinen tuotanto ovat pieniä. Ympäristöhallinnon ekologisessa luokituksessa (vuodelta 2013) Tampaja on luokiteltu hyväksi. Tampajalla toimii aktiivisesti Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys 3.2.5 Kemiallinen ja biologinen hapenkulutus Kuvassa 8 on esitetty valumavesinäytteiden kemiallisen ja biologisen ha-penkulutuksen pitoisuudet sekä kertymä, joka on laskettu koejakson alussa ollutta mädätysjäännöksen kuiva-ainetta kohti. Koejakson aikana valuma-veden mukaan poistui COD:tä 2,6 gO 2 /kgTS, josta liukoista 86 %. BOD:t

populær: