Home

Eu's fælles udenrigs og sikkerhedspolitik

EU - Den Europæiske Union faktalin

 1. Hvad er EU? Den Europæiske Union, EU, er en politisk og økonomisk union, der består af 27 medlemslande. Unionen arbejder med politik, økonomi, udenrigs- og forsvarspolitik og på de politi- og strafferetlige områder
 2. Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union mellem 28 stater, der alle er beliggende i Europa.Med en samlet befolkning på mere end 510 millioner indbyggere, i 2010 genererede EU, hvad der anslås at være 26% (USD 16.282 milliarder) af den globale økonomi, eller 20% (USD 15.170 milliarder) når man justerer for købekraftsparitet
 3. Sanktioner indtager en vigtig plads blandt EU's eksterne politikker. Sanktioner kan være af diplomatisk eller økonomisk art. De har til formål at ændre en bestemt adfærd eller politik, som for eksempel en overtrædelse af folkeretten eller menneskerettighederne, eller en politik, der ikke respekterer de retsstatslige eller demokratiske principper
 4. 5 DANMARKS OPFØLGNING P FN'S VERDENSML FOR BREDYGTIG UDVIKLING Et frit, rigt og trygt Danmark 7 Vi skal løfte i fælleskab 8 Sammenhængende indsats for bæredygtig udvikling og global udvikling 1
 5. Center for Global Politik og Sikkerhed varetager det bilaterale forhold til landene i Afrika, Asien, Latinamerika, Oceanien, Mellemøsten og Nordafrika, EU's udenrigspolitik samt regionalt og internationalt samarbejde i forhold til disse lande

Den Europæiske Union - Wikipedia, den frie encyklopæd

On Tuesday 7. May 2019 the foreign ministers of the eight Arctic states, who met in Finland for a key Arctic Council meeting, failed to reach consensus on a joint declaration that was to guide the Council for the next two years traktat om en forfatning for europa indholdsfortegnelse prÆambel del i afsnit i - definition af unionen og dens mÅl afsnit ii - grundlÆggende rettigheder og unionsborgerska Taler. På denne side kan du finde statsministerens taler. Det talte ord kan afvige fra det skrevne. I så fald gælder det talte ord. Tidligere taler er kategoriseret efter statsminister og årstal Danmark har taget forbehold vedrørende den fælles mønt i ØMU-samarbejdet. I søjle 2 er nævnt udenrigs- og sikkerhedspolitik. I EU-traktaten er nedfældet en målsætning om: en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik en fælles EU-forsvarspolitik med henblik på et fælles forsvar på længere sigt

PSC (den udenrigs- og sikkerhedspolitiske komité) har ansvaret for den løbende behandling af sager vedrørende EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), der er et mellemstatsligt anliggende. PSC har på tilsvarende vis ansvaret for sager vedrørende den europæiske sikker-heds- og forsvarspolitik (ESFP), der er en integreret del af. EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-udenrigsminister, EU's udenrigschef, Det Europæiske Råds bemyndigede i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rollen som højtstående repræsentant blev indført med gennemførslen af Lissabontraktaten november 2009 Den Europæiske Union (EU)'s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) er en højst usædvanlig del af EU's retsorden. FUSP er et forfatningsretliggjort udenrigspolitisk regime med juridisk, diplomatisk og politisk DNA vævet ind i selve strukturen Den Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, forkortet FUSP (engelsk forkortelse CFSP) er et politikområde indenfor den Europæiske Union (EU). FUSP udgør den anden af EU's tre søjler og blev etbleret i forbindelse med Maastricht-traktatens ikrafttrædelse i 1992.. FUSP er et mellemstatsligt samarbejde hvor alle spørgsmål om EUs sikkerhed behandles

Sanktioner - Udenrigsministerie

Global Politik og Sikkerhed - um

 1. restriktive foranstaltninger (sanktioner) som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som blev drøftet på møderne i Gruppen af Råder vedrørende Eksterne Forbindelser (sanktioner) den 8. og 28. februar, 24. april, 29. maj og 13. juni 2012. Teksten blev godkendt af gruppen den 15. juni 2012 ved stiltiende samtykkeprocedure
 2. Graviditeten har varet, siden Maastricht-traktaten i 1992 slog fast, at EU skulle have en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. For et par år siden vedtog EU s stats- og regeringschefer, at medlemmerne skulle stille politifolk og soldater til rådighed for en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
 3. Søjle 2 - Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Samarbejdet om udenrigs- og sikkerhedspolitikken er endnu ikke ikke så omfattende. Der er planer om et fælles europæiske kampgrupper som i de kommende år skal være klar til at rykke ud i konfliktområder med kun få dages varsel
 4. Og det kræver, at vi forbedrer mulighederne for at formulere og følge en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU. Hovedhjørnestenen i europæisk sikkerhed vil fortsat være NATO og dermed samarbejdet med USA og Canada. Men inden for denne ramme bør vi styrke Europas evne til selv at.
 5. ansvaret for global sikkerhed og stabilitet. Effektiv brug af instrumenter og udvikling af kapaciteter inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik vil give EU mulighed for at spille en stadig større rolle i opbygningen af en mere sikker verden. EU ha
 6. Med Maastricht-traktaten i 1992 indførte man flertalsafgørelser på alle områder af miljøpolitikken, og EU blev opdelt i tre søjler (1. Søjle - klassisk EF-samarbejde: Bl.a. miljøpolitikken, 2. Søjle: Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, 3. Søjle: Retlige og indre anliggender)

Hjem - Martin Breu

Europa-Kommissionen - Commission and its priorities. Naboområder, udvikling, internationalt samarbejde, humanitær bistand, førtiltrædelse, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, fonde for oversøiske lande og territorier 1. Rigsfællesskabets Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik Forhandlingerne om Rigsfællesskabets fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik foregår i en række fora på politisk niveau og på embedsmandsniveau traktaten, Amsterdam-traktaten, Nice-traktaten, Lissabon-traktaten og FUSP (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik). Ved en gennemgang af væsentlige punkter heri på det udenrigspolitiske område, vil det blive etableret præcist hvilke tangenter EU har at spille på, indenfor den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Den Fælles Udenrigstjenestes opgaver kendes altså endnu ikke nærmere, men den vil givetvis om-fatte den informationsindhentning, som er nødvendig for at gennemføre den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og samordne EU's optræden udadtil på grundlag af de eksisterende eksterne poli-tikker

ringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 2017-2018. rigs- og sikkerhedspolitik. Små højtudviklede lande som Danmark står til at tabe mest, hvis af Europa, og at vi investerer mere i vores fælles sikkerhed. Styrkelsen af EU's evne til at håndter nisationer, hvor der træffes fælles beslutninger, som også de stærkeste lande opfatter som legitime og bindende. Centrale organisationer for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik - EU, NATO, FN og WTO - er kommet under pres. Det gør det van-skeligere at opbygge international konsensus og tackle de globale udfordringer i fællesskab. Derfo Unionens tilstand 2018: Vi skal gøre EU til en stærkere global aktør - Europa-Kommissionen foreslår en mere effektiv beslutningsproces i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Irakkrisen har vist EUs problemer med at udforme en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. De store lande som Frankrig, Storbritannien og Tyskland føler sig ikke bundet. Selv om EU-topmødet mandag var en succes, har medlemslandene fremsat forskellige ukoordinerede udspil Udenrigspolitik og forskning ved en korsvej . PressInfo # 159 20 september 2002 . By Jan Øberg, TFF direktør . Danmark må som mange andre af USAs traditionelle allierede omtænke og reorientere sin udenrigs- og sikkerhedspolitik væk fra afhængigheden af USA

I 2009 da Lissabontraktaten trådte i kraft, blev hele processen styrket, gennem oprettelse af posten som den højtstående repræsentant for sikkerheds- og udenrigspolitik i EU. Fred og sikkerhed EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik skal: Styrke samarbejdet mellem lande, især inden for international sikkerhed samt bevarer freden Danmarks sikkerhedspolitik har til formål at sikre, at danskerne kan leve i tryghed i deres eget land uden risiko for angreb udefra eller indefra, og at danske virksomheder og deres ansatte kan operere frit i en globaliseret verden. I en overskuelig fremtid bør dansk sikkerhedspolitik have tre fokuspunkter: Truslen fra islam i Danmark og global Forsvarssamarbejdet i EU begyndte med Maastricht-traktaten, hvor Unionen fik en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik på mellemstatsligt niveau. Her fik Danmark samtidig sit forsvarsforbehold. Ti år senere vedtog EU en europæisk sikkerhedsstrategi, og året efter oprettede Rådet et fælles forsvarsagentur multinationale organer (FN, OSCE, WTO, NATO etc.), indenfor EUs Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik og direkte gennem bilaterale relationer og aktiviteter. Særlige fokusområder er det Arktiske Område, Norden, foruden det østlige Europa og Mellemøsten og Nordafrika, som er direkte sikker-hedsrelevante for os

Traktat Om En Forfatning For Europa - grundloven

EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, CSDP, er en del af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). CSDP'en er det centrale værktøj for EU, når der er behov for EU-deltagelse i krisestyringsopgaver, og det overordnede mål er, at EU skal kunne bidrage til konfliktløsning, fred og stabilitet i verden. Læs om EU's. EU's handelspolitik og intern politisk integration 1) EU er en toldunion: Dette danner grundlaget for en fælles ekstern politik ved at etablere en fælles handelspolitik = a) en fælles ekstern toldsats + b) regler om den fælles anvendelse af ikke-toldmæssige barrierer 2) EU er også et fælles marked: Fælles politikker med hensyn til.

Statsministeriet - Tale

Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (CFSP). Det fulgte derfor naturligt, at det vestlige Balkan i almindelighed har været en slags prøveområde for den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik op gennem 90'erne og i forbindelse med håndteringen af krige og kriser på det vestlige Balkan. Endn Den danske udenrigsminister Villy Søvndal besøger den 7. og 8. februar den nigerianske hovedstad Abuja. Villy Søvndal besøger Nigeria på vegne af EU's udenrigsrepræsentant | Globalnyt Gå til hovedindhol Danmark og Tyskland vil gøre EU mere hårdtslående globalt Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU er ikke tilstrækkelig effektiv, mener ni EU-lande handels- og miljøpolitik. Endvidere kan EU siges at føre sikkerhedspolitik i selve sit projekt, idet mange lande har interesse i at opnå fordelene ved med-lemskab og er villige til at indordne sig kravene herfor. I smallere forstand er EU's sikkerhedspolitik den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og 1. Rigsfællesskabets Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik Forhandlingerne om Rigsfællesskabets fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik foregår i en række fora på politisk niveau og på embedsmandsniveau. I Udenrigsministeriet er Nordgruppen, herunder særligt Kontoret for Norden, Færøerne og

EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, populært: EU's udenrigsminister eller EU's udenrigschef, er et politisk embede i Den Europæiske Union, der blev etableret som følge af et ønske om en bedre koordinering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik • en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik • en fælles EU-forsvarspolitik med henblik på et fælles forsvar på længere sigt. Der er lagt vægt på, at beslutninger inden for søjle 2 foreløbigt træffes enstemmigt medlemslandene imellem. Til at varetage EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik fungerer der en udenrigs- og

Peter Nedergaard: EU's handelspolitik Den 14. august 2014 Dagsorden: 1.Lidt basal statistik 2.EU's handelspolitik og intern politisk integration 3.Internationale organisationer og EU's handelspolitik 4.IP-teorier og handelspolitik 5.EU's eksterne økonomiske politik 6.Den fælles handelspolitik (CCP = Common Commercial Policy) 7.EU's institutioner og CCP 8.EU's handelspolitiks. Mulighederne for en selvstændig udenrigs- og sikkerhedspolitik fra EU's side. USA's isolationisme i handelspolitikken og handelspolitik som udenrigspolitisk værktøj. Presset på EU's ydre grænser som følge af konflikter og hungersnød. EU's udenrigspolitiske værktøje Men eksisterer der i dag fælles værdier og grundlæggende interesser, som vil være genstand for - og ligge til grund for - en fælles udenrigs‐ og sikkerhedspolitik inden for EU? Artikel 11 bestemmer yderligere, at en fælles udenrigs‐ og sikkerhedspolitik skal beskytte den Europæisk

Olfi er opkaldt efter korvetten Olfert Fischer, som indledte Danmarks aktivistiske udenrigspolitik i 1990 med sin mission i Golfen ud for Irak. På Olfi kan du læse nyheder, baggrund, analyser og debat om dansk forsvars-, udenrigs- og sikkerhedspolitik da SOM MINDER OM, at den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik udgør en integrerende del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, at den sikrer Unionen en operationel kapacitet, der gør brug af civile og militære midler, at Unionen kan anvende disse i forbindelse med de i artikel 28 B i traktaten om Den Europæiske Union nævnte. Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som tager sigte på at løse konflikter og fremme international forståelse, er baseret på diplomati, mens handel, støtte, sikkerhed og forsvar spiller en komplementær rolle DOKUMENTATION: Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik skal være funderet i strategiske interesser og fokuseres på indsatser, hvor indsatsen gør en reel forskel. Det er hovedkonklusionen i Peter Taksøe-Jensens udredning, som blev præsenteret mandag. Læs udredningen her EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-udenrigsminister, EU's udenrigschef, Det Europæiske Råds bemyndigede i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rollen som højtstående repræsentant blev indført med gennemførslen af Lissabontraktaten november 2009

en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik . en fælles EU-forsvarspolitik med henblik på et fælles forsvar på længere sigt. Der er lagt vægt på, at beslutninger inden for søjle 2 foreløbigt træffes enstemmigt medlemslandene imellem. Til at varetage EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik fungerer der en udenrigs- og sikkerhedspolitisk.

populær: